ISSN: 1309-9833 E-ISSN: 1308-0865


Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinde ortoreksiya nervoza (sağlıklı beslenme takıntısı) riski ve etkileyen faktörler [Pamukkale Tıp Dergisi]
Pamukkale Tıp Dergisi. 2016; 9(3): 220-226 | DOI: 10.5505/ptd.2016.03880  

Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinde ortoreksiya nervoza (sağlıklı beslenme takıntısı) riski ve etkileyen faktörler

Songül Duran
Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Balıkesir

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin ortoreksiya nervoza belirtileri ile yeme tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmanın örneklemini, 01.11.2014 – 26.02.2015 tarihleri arasında, Balıkesir Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’nda öğrenim gören ve çalışmaya katılmayı kabul eden 505 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma verileri, kişisel bilgi formu, Yeme Tutum Testi40, Orto-11 Ölçeği ve Maudsley Obsesif Kompulsif Soru Listesi (MOKSL) kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen veriler yüzdelik, ortalama, Spearmen korelasyon analizleri ile değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Çalışmada öğrencilerin yeme bozuklukları puan ortalaması 18.43±10.56, ortorektik belirti puan ortalaması 26.95±5.11 genel OKB belirti puan ortalaması 14.7±6.2 olarak saptanmıştır.
Kilo alma/verme için herhangi bir yöntem uygulayan bireylerin yeme tutum testi (p=.027) ve ortoreksiya testi puan ortalamaları(p=.001) kilo alma/verme için herhangi bir yöntem uygulamayanlara göre daha yüksektir. Ayrıca kilo alma/verme için herhangi bir yöntem uygulayan bireylerin obsesyon puanları da kilo alma/verme için herhangi bir yöntem uygulamayanlara göre istatiksel açıdan anlamlı bir şekilde daha yüksek çıkmıştır (p=.000).
Öğrencilerin yeme tutumunda bozulma arttıkça ortorektik belirti düzeyinde de bir artış olacağı saptanmıştır (r = -.238, p=0.000). Öğrencilerin YTT-40 puanları ile OKB puanları (r =.241, p=0.000) arasında pozitif yönde ve anlamlı düzeyde bir ilişki bulunmaktadır. Buna göre yeme bozukluğu tutumunda bozulma arttıkça obsesif belirti düzeyinde de bir artış olacağı söylenebilir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yeme bozuklukları belirtileri arttıkça ortoreksiyaya ve Obsesif belirtilere olan eğilimlerde de artışlar görülmektedir. Ortoreksiya nervosa konusunda öğrencilerin bilinçlendirilmesi ve risk altında bulunan bireylerin destek alması gerektiği önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ortoreksiya nervoza, yeme bozuklukları, üniversite öğrencileri.


The risk of orthorexia nervosa (healthy eating obsession) symptoms for health high school students' and affecting factors

Songül Duran
Balıkesir University School Of Health, Department of Nursing, Balıkesir

INTRODUCTION: This study was conducted in order to define Health Sciences students' orthorexia nervosa symptoms, eating attitudes, and eating behaviors according to various socio-demographic data as descriptive.
METHODS: The Study Sample comprised of 505 students that study at Balıkesir University Health High School between the dates 11/01/2014-02/26/2015 and accept to participate in the study. Research data was collected via personal information form, Eating Attitudes Test 40 Orto-11 Scale and Maudsley Obsessive Compulsive Questionnaire (MOCI). The obtained data percentage, average, are computerized percentage, average, was assessed with Spearman correlation analysis.
RESULTS: It is found that the average score of the students in the study for eating disorders is 18.43±10.56, for orthorexic symptom 26.95±5.11 and for overall OCD symptoms 14.7±6.2. Eating attitudes test's (p=.027) and orthorexia tests (p=.001) average scores of the individuals that implement any method to gain weight or lose weight are higher than those that do not implement any method to gain weight or lose weight In addition, statistically, obsession scores of the individuals that apply any method to gain weight or to lose weight are significantly higher than those that do not apply any method to gain weight or to lose weight (p=.000).
As the deterioration in the students' eating attitudes increases, there will be an increase also regarding orthorexic symptom level of the students (r =-.238, p=0.000). EAT-40 scores and OCD scores of the students (r=.241, p=0.000) are positively and significantly correlated. Pursuant to that it can be said that there will be an increase at the level of obsessive symptom, as corruption at eating disorder attitude increases.
DISCUSSION AND CONCLUSION: As the symptoms of eating disorders increase, trends towards to the obsessive and orthorexic symptoms also increase. It is recommended that awarenes of the students must be raised and individuals who are at risk must get support regarding Orthorexia nervosa.

Keywords: Orthorexia nervosa, Eating disorders, university students.


Songül Duran. The risk of orthorexia nervosa (healthy eating obsession) symptoms for health high school students' and affecting factors. Pamukkale Tıp Dergisi. 2016; 9(3): 220-226

Sorumlu Yazar: Songül Duran, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar