ISSN: 1309-9833 E-ISSN: 1308-0865


Sistemik romatizmal hastalıklarda IIF-ANA metoduyla antinükleer antikorlar [Pamukkale Tıp Dergisi]
Pamukkale Tıp Dergisi. 2017; 10(3): 234-241 | DOI: 10.5505/ptd.2017.04372  

Sistemik romatizmal hastalıklarda IIF-ANA metoduyla antinükleer antikorlar

Songül Çildağ1, Berna Korkmazgil2, Yasemin Kara1, Hacer Kale3, Nesim Akın3, Taşkın Şentürk1
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İmmünoloji-Romatoloji Bilim Dalı, Aydın, Türkiye
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye
3Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Antinükleer antikor, sistemik romatizmal hastalıkların tanı ve tedavisinde yıllardır kullanılmaktadır. İndirekt immünfloresan (IIF) yöntem antinükleer antikor (ANA) varlığını tespit etmede altın standart yöntemdir. Bu çalışmanın amacı sistemik romatizmal hastalıklarda ANA boyanma tipleri, titrasyon ve antikor tiplerinin ilişkisini araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya Eylül-Aralık 2015 tarihleri arasında kliniğimize başvuran, ANA sonucu pozitif olup subgrup analizi yapılmış olan, yeni sistemik romatizmal hastalık tanısı konulmuş toplam 215 hasta dahil edildi. ANA, IIF yöntemiyle, ANA subgrupları immünblot yöntemi ile ticari kitler kullanılarak çalışıldı. ANA boyanma tipleri, titrasyon ve antikor tipleri, sistemik romatizmal hastalık tipleri ile karşılaştırıldı.
BULGULAR: Çalışmamızda en sık ANA boyanma tipi granüler (%34.3) ve homojen (%33.5) özellikte olup, antikor analizinde en sık R0-52 (%28.8), SS-A (%24.1) ve ds-DNA (%19.06) pozitifliği saptandı. ANA titrasyonu, sıklık sırasına göre 1/100, 1/320, 1/1000 ve üstü şeklinde idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Spesifik antikor pozitifliklerinin en sık sistemik lupus eritematozus ve sistemik skleroderma’da görülmesine rağmen, değişen oranlarda tüm sistemik romatizmal hastalıklarda saptanması, tanı ve izlemde ANA’nın klinikle birlikte değerlendirilmesi gerektiğinin önemini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Antinükleer antikor, indirekt immünfloresan, sistemik romatizmal hastalık


Antinuclear antibodies by IIF-ANA method in systemic rheumatic diseases

Songül Çildağ1, Berna Korkmazgil2, Yasemin Kara1, Hacer Kale3, Nesim Akın3, Taşkın Şentürk1
1Adnan Menderes University Medical Faculty, Department of Immunology-Rheumatology, Aydin, Turkey
2Adnan Menderes University Medical Faculty, Department of Medical Microbiology, Aydin, Turkey
3Adnan Menderes University Medical Faculty, Department of Internal Medicine, Aydin, Turkey

INTRODUCTION: Antinuclear antibodies have been used for years for diagnosis and follow-up of systemic rheumatic diseases. Indirect immunofluorescence assay (IIF) is the gold standard to reveal the presence of ANA (ANA). This study intends to investigate by the IF-ANA method the relation of ANA staining patterns, titration and antibodies types with systemic rheumatic diseases.
METHODS: The study included 215 patients, who were being followed up in our clinic with the diagnosis of systemic rheumatic disease between September 2015 and December 2015, who had an ANA-positive test and underwent subgroup analysis. ANA was tested using IIF method and ANA profile was tested by using a commercial kit with immunoblotting. ANA staining patterns, titration results, and results of antibodies types were compared with types of systemic rheumatic disease.
RESULTS: : In the study, the most frequent ANA staining pattern was granular (34.4%) and homogeneous (33.5%) while the most frequent result in the subgroup analysis was R0-52 (28.8%), SS-A (24.1%), and ds-DNA (19.06%) positive. The most frequent ANA titration was 1/100, 1/320, 1/1000 and above, respectively
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although specific antibody positivity is higher in SLE and SSc, the existence of specific antibodies in different percentages in all the rheumatic diseases indicates the importance of using ANA with the clinic findings in the diagnosis and follow-up of systemic rheumatic disease.

Keywords: Anti-nuclear antibodies, indirect immunofluorescence assay, systemic rheumatic diseases


Songül Çildağ, Berna Korkmazgil, Yasemin Kara, Hacer Kale, Nesim Akın, Taşkın Şentürk. Antinuclear antibodies by IIF-ANA method in systemic rheumatic diseases. Pamukkale Tıp Dergisi. 2017; 10(3): 234-241

Sorumlu Yazar: Songül Çildağ, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar