ISSN: 1309-9833 E-ISSN: 1308-0865


Laparoskopik appendektomide apendiks güdüğünün kapatılmasında kolay ve ucuz bir yöntem: El yapımı loop [Pamukkale Tıp Dergisi]
Pamukkale Tıp Dergisi. 2017; 10(2): 130-134 | DOI: 10.5505/ptd.2017.05668  

Laparoskopik appendektomide apendiks güdüğünün kapatılmasında kolay ve ucuz bir yöntem: El yapımı loop

Zeki Özsoy1, İsmail Okan1, Zafer Özmen2
1Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Tokat
2Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Tokat

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma ile apendiks güdüğünün kapatılmasında modifiye bir teknik olarak el yapımı loop kullanımının ameliyat sonuçları üzerinde etkisini araştırmayı hedefledik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2012 ile Ocak 2015 tarihleri arasında kliniğimizde akut apandisit tanısıyla laparoskopik apendektomi yapılan hastalardan güdük kapatılmasında el yapımı loop kullanılan hastalar belirlendi. Hastaların demografik verileri, ameliyat ve hastanede kalış süreleri ile komplikasyonları incelendi. Sonuçlar literatür verileri eşliğinde tartışıldı.
BULGULAR: Toplam 197 hasta çalışmaya alındı. Bunlardan 111'i erkek (% 56,3), 86'sı kadın (%43,6) idi. Yaş ortalaması 30,9 ± 12,9 idi. Ortalama ameliyat süresi 52,5 ± 20,4 dakika idi. Hastaların 14 tanesinde (% 7,1) komplike apandisit (perforasyon/apse) mevcuttu. Ortalama hastanede kalış süresi 2,49 ± 1,25 gündü. 18 hastada (%9,1) postoperatif komplikasyon gelişti. Bunlardan 12'si trokar yeri enfeksiyonu, 4'ü postoperatif erken dönemde ileus ve 1 tanesinde postoperatif pelvik apse (perkütan drenaj ile tedavi edildi) idi. Tekrar ameliyata alınan hastamız olmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Laparoskopik apendektomide apendiks güdüğünü el yapımı loop ile kapatmak güvenlidir. Bu yöntemin kullanılması laparoskopik apendektomi maliyetini azaltabilir.

Anahtar Kelimeler: Laparoskopik Apendektomi, Apendiks Güdüğü, El Yapımı Loop


A safe and cheap method for closing the appendiceal stump in laparoscopic appendectomy: Hand made loop

Zeki Özsoy1, İsmail Okan1, Zafer Özmen2
1Gaziosmanpaşa University, Faculty of Medicine, Department of General Surgery, Tokat
2Gaziosmanpaşa University, Faculty of Medicine, Department of Radiology, Tokat

INTRODUCTION: Our aim in this study is to describe the handmade loop as a modified technique for closing the appendiceal stump and discuss its effects on outcome.
METHODS: Patients who underwent laparoscopic appendectomy due to acute appendicitis between January 2012 and January 2015 and in whom the handmade loop technique was used were included in the study.The demographic and clinical findings, surgical complications and length of stay in hospital were all retrieved from patients files. Results were discussed with relevant literature.
RESULTS: A total of 197 patients were enrolled in the study. 111 male (56.3%) and 86 female (43.6%) patients were operated. Median age of the patients was 30.9 ± 12.9. The mean operative time was 52.5 ± 20.4 minutes. In 14 patients (7.1%) a complicated appendicitis (perforation/ abscess) was observed. Mean duration of hospital stay was 2.49 ± 1.25 days. !8 patients (9.1%) experienced post op complications. These were trocar site infection in 12 patients, postoperative ileus in the early postoperative period in 4 patients, and one pelvic abscess (treated with percutaneous drainage). None required re operation.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The handmade loop is a safe method to close the appendix stump in laparoscopic appendectomy. Using this method can reduce the cost of laparoscopic appendectomy.

Keywords: Laparoscopic appendectomy, appendix stump, handmade loop


Zeki Özsoy, İsmail Okan, Zafer Özmen. A safe and cheap method for closing the appendiceal stump in laparoscopic appendectomy: Hand made loop. Pamukkale Tıp Dergisi. 2017; 10(2): 130-134

Sorumlu Yazar: Zeki Özsoy, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar