ISSN: 1309-9833 E-ISSN: 1308-0865


Tıp fakültesi öğrencilerinde pes planus ve aksiyel ağrı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi [Pamukkale Tıp Dergisi]
Pamukkale Tıp Dergisi. 2017; 10(2): 158-164 | DOI: 10.5505/ptd.2017.09582  

Tıp fakültesi öğrencilerinde pes planus ve aksiyel ağrı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

Çilem Ceyhan1, Gülce Büke Sanalan2, Nuray Akkaya3, Füsun Şahin3
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 6 öğrencisi
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 5 öğrencisi
3Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rhabilitasyon AD

GİRİŞ ve AMAÇ: Öğrencilerde pes planusu olanlarda aksiyel bölgede ağrı varlığını ve ağrı ile ilişkili değişkenleri tanımlamak.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya katılmayı kabul eden 100 öğrencinin demografik (yaş, cinsiyet, boy, kilo, vücut kitle indeksi (VKİ), sigara kullanımı), klinik (aksiyel ağrı varlığı, ağrının lokalizasyonu (servikal, torakal, torakolomber, lomber), ağrının oluşma sıklığı, ağrının en çok hissedildiği durumlar, fizik aktivite durumu) kaydedildi. Ayak arkı statik ayak izlerinin Harris mat ile alınıp Staheli İndeks hesaplanması ile değerlendirildi.
BULGULAR: Yaş ortalaması 22,5±1,16 yıl olan 50 kadın (%50), 50 erkek (%50) katılımcı değerlendirildi. Ağrısı olan 48 (%48), ağrısı olmayan 52 (%52) katılımcı vardı. Katılımcılar Staheli İndeksine göre unilateral pes planus (n=18), bilateral pes planus (n=35) ve normal (n=47) olarak ayrıldığında gruplar arasında sadece kilo/VKİ pes planusu olan gruplarda anlamlı olarak daha fazlaydı (p<0,05). Normal olan hastaların %55,3’ünde (n=26), unilateral pes planus olanların %38,9’unda (n=7), bilateral pes planuslu hastaların %54,3’ünde (n=19) aksiyel ağrı vardı. Pes planus varlığı ile bel ağrısı arasında ilişki saptanmadı (p>0,05). Ağrısı olan katılımcılardan bilateral pes planuslu ve normal olanlar birleştirildi (simetrik), unilateral pes planuslular (asimetrik) ile ağrı lokalizasyonu açısından karşılaştırıldı. Simetrik grupta (n=82) %45 (n=37),asimetrik grupta (n=18) %61 oranında (n=11) ağrı vardı, aradaki fark anlamlıydı (p<0,05). Asimetrik katılımcılarda torakal bölgede, simetrik katılımcılarda torakolomber/lomber bölgede ağrı daha fazlaydı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızın sonuçlarına göre; pes planus ile aksiyel ağrı arasında ilişki saptanmadı. Pes planusu olan katılımcılar olmayanlara göre anlamlı olarak daha kiloluydu. Unilateral pes planusu olan katılımcılarda torakal bölgede, bilateral pes planus ve normal katılımcılarda torakolomber ve lomber bölgede ağrıdaha fazlaydı.

Anahtar Kelimeler: pes planus, ayak ark bozukluğu, bel ağrısı


Evaluation of relationship between pes planus and axial pain in medical school students

Çilem Ceyhan1, Gülce Büke Sanalan2, Nuray Akkaya3, Füsun Şahin3
1Stage 6 Student of Pamukkale University Medical School
2Stage 5 Student of Pamukkale University Medical School
3Pamukkale University Medicak School Department of Physical Medicine and Rehabilitation

INTRODUCTION: To investigate the presence of axial pain and variables related with pain in students with pes planus.
METHODS: Demographical (age, gender, height, weight, body mass index (BMI), smoking habit), clinical (presence of axial pain, localisation of the pain; cervical, thoracal, thorocolumbar, lumbar, frequency of pain, the most painfull conditions, status of physical activity) data of 100 students who were willing to participate in the study were recorded. Foot arch was evaluated by Staheli index which was calculated from the measurements of foot prints obtained by Harris mat.
RESULTS: Fifty 50 female (%50) and 50 male (%50) participants with the mean age of 22.5±1.16 years were evaluated. There were 48 (%48) participants with pain, and 52 (%52) participants without pain. When participants were classified as unilateral pes planus (n=18), bilateral pes planus (n=35) and normal (n=47) according to Staheli index, weight/BMI was higher in groups with pes planus (p<0.05). There was axial pain in 55.3 % (n=26) of normal participants, 38.9% (n=7) of unilateral pes planus, and 54.3% (n=19) of bilateral pes planus. Relationship between presence of pes planus and lumbar pain was not detected (p>0.05). Painful participants with bilateral pes planus and participants with bilateral normal feet are combined and defined as symmetrical group. Localisation of pain was compaired between symmetrical group and asymmetrical group (painfull participants with unilateral pes planus). There was pain in 45% (n=37) of symmetrical group (n=82), and in 61% (n=11) of asymmetrical group (n=18), and the difference was significant (p<0.05). There was more pain on thoracal region in participants with asymmetrical disorder, and more pain on thoracolumbar/lumbar region in participants with symmetrical condition.
DISCUSSION AND CONCLUSION: According to results of this study, relationship was not detected between pes planus and axial pain. Participants with pes planus had more weight than participants without pes planus. Participants with unilateral pes planus had more pain on thorocal region, and participants with bilateral pes planus or with normal feet had more pain on thoracolumbar or lumbar regions.

Keywords: Pes planus, foot arch disorder, low back pain


Çilem Ceyhan, Gülce Büke Sanalan, Nuray Akkaya, Füsun Şahin. Evaluation of relationship between pes planus and axial pain in medical school students. Pamukkale Tıp Dergisi. 2017; 10(2): 158-164

Sorumlu Yazar: Füsun Şahin, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar