ISSN: 1309-9833 E-ISSN: 1308-0865


Tıp fakültesi öğrencilerinin küresel ısınma ve sağlığa etkileri ile ilgili bilgi, tutum ve davranışları [Pamukkale Tıp Dergisi]
Pamukkale Tıp Dergisi. 2017; 10(2): 172-180 | DOI: 10.5505/ptd.2017.15428  

Tıp fakültesi öğrencilerinin küresel ısınma ve sağlığa etkileri ile ilgili bilgi, tutum ve davranışları

Ahmet Ergin1, Betül Akbay1, Caner Özdemir1, Süleyman Utku Uzun2
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
2Iğdır Halk Sağlığı Müdürlüğü

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf ve 4. sınıf öğrencilerinin küresel ısınma ve sağlığa etkileri ile ilgili bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kesitsel tipteki bu araştırma, Nisan 2016’da Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. ve 4. sınıf öğrencileri arasında yapılmıştır. Çalışmaya 1. sınıftan 268 (%79,7) ve 4. sınıftan 87 (%82,8) öğrenci olmak üzere toplam 355 kişi (%80,5) katılmıştır. Katılımcılara sosyodemografik özellikleri ile ilgili 6 soru, küresel ısınmayla ilgili bilgi, tutum ve davranışlarının sorgulandığı 20 soru ve küresel ısınmanın sağlığa etkileriyle ilgili bilgi durumunun sorgulandığı 26 soru olmak üzere toplam 52 sorudan oluşan anket formu uygulanmıştır.
BULGULAR: Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 20,29 ± 1,76 olup, %56,9’u kadındır. Öğrencilerin %21,3’ü sera gazlarını bilmediğini belirtmiş, %10,5'i nükleer enerjinin temiz enerji kaynağı olduğunu düşünmektedir. Öğrencilerin %4,4’ü küresel ısınmanın önlenemez olduğunu düşünmekte ve %28,6’sı küresel ısınmaya karşı bireysel önlem almadığını belirtmiştir. Öğrencilerin küresel ısınmanın sağlığa etkileri ile ilgili bilgi puan ortalaması 20,9±4,6’dır. Öğrenciler küresel ısınmanın sağlık üzerine etkisiyle ilgili en az olarak, küresel ısınmanın sarıhumma, sıtma ve ishalli hastalıklarda artışa yol açabileceğini bilmişlerdir (bilme durumları sırasıyla %47,2; %58,3; %61,7).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Öğrencilerin küresel ısınma ile ilgili genel bilgi durumları iyidir fakat küresel ısınma ile ilgili bazı konularda eksiklikler ve yanlış bilgilenme mevcuttur. Öğrencilerin küresel ısınmanın sağlığa etkileri ile ilgili bilgi puanı yüksektir. Ancak küresel ısınmanın neden olduğu bazı hastalıklar öğrenciler tarafından yeterli düzeyde bilinmemektedir. Tıp fakültesindeki çevre sağlığı derslerinde küresel ısınma ve sağlığa etkileriyle ilgili konuların içeriklerinin arttırılması ve güncellenmesi önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Küresel ısınma, tıp öğrencisi, bilgi, tutum, davranış.


Medical faculty students’ knowledge, attitudes and behavior about global warming and its health effects

Ahmet Ergin1, Betül Akbay1, Caner Özdemir1, Süleyman Utku Uzun2
1Pamukkale University Medical Faculty Department of Public Health
2Iğdır Public Health Directorate

INTRODUCTION: This study was conducted to evaluate knowledge, attitudes and behaviors about global warming and its health effects among 1st grade and 4th grade students in Pamukkale University Faculty of Medicine.
METHODS: This cross-sectional study was conducted among 1st grade and 4th grade students in Pamukkale University Faculty of Medicine in April 2016. A total of 355 (80.5%) students participated to study, 268 students (79.7%) were from the 1st and 87 students (82.8%) from the 4th grade. The questionnaire consisted a total of 52 questions that includes 6 questions about sociodemographic characteristics, 20 questions about knowledge, attitudes and behavior about global warming and 26 questions about the health effects of global warming.
RESULTS: The mean age of the students was 20.29 ± 1.76 and 56.9% were female. 21.3% of students stated that they did not know greenhouse gases, and 10.5% presume that nuclear energy as a clean energy source. 4.4% of students presume that global warming is inevitable and 28.6% stated that they were not taking individual action against global warming. Students' average knowledge score about the health effects of global warming was 20.9 ± 4.6. Least known subjects regarding health effects of global warming were that global warming can lead an increase in yellow fever, malaria and diarrheal diseases (%47.2; %58.3; %61.7 respectively).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Students' average knowledge score about the health effects of global warming were high. However, some diseases caused by global warming were not known sufficiently by students. Students’ general knowledge about global warming was good, though there were insufficiency and misinformation about some issues. Increase in the content of the issues and update according to current conditions about global warming and its health effects in environmental health lectures in medical school can be recommended.

Keywords: Global warming, medical student, knowledge, attitude, behavior.


Ahmet Ergin, Betül Akbay, Caner Özdemir, Süleyman Utku Uzun. Medical faculty students’ knowledge, attitudes and behavior about global warming and its health effects. Pamukkale Tıp Dergisi. 2017; 10(2): 172-180

Sorumlu Yazar: Süleyman Utku Uzun, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar