ISSN: 1309-9833 E-ISSN: 1308-0865


Retrograd intrarenal cerrahi sonuçlarının retrospektif analizi ve başarı oranını etkileyen faktörler [Pamukkale Tıp Dergisi]
Pamukkale Tıp Dergisi. 2018; 11(1): 49-55 | DOI: 10.5505/ptd.2017.26937  

Retrograd intrarenal cerrahi sonuçlarının retrospektif analizi ve başarı oranını etkileyen faktörler

Alper Eken, Bülent Soyupak
Acıbadem Adana Hastanesi, Üroloji Kliniği, Adana

GİRİŞ ve AMAÇ: Böbrek taşı nedeniyle retrograd intrarenal cerrahi uygulanan vakaların sonuçlarının ve operasyon başarısını etkileyen faktörlerin retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Nisan 2014 ile Kasım 2016 tarihleri arasında böbrek taşı tanısı alan ve retrograd intrarenal cerrahi yapılan 76 hasta çalışmaya alındı. Hastaların demografik özellikleri, taş lokalizasyonu, taş adeti, taş büyüklüğü, toplam taş yükü kaydedildi. Ameliyat öncesi ve sonrası veriler değerlendirildi.
BULGULAR: Hastaların ortalama yaşı 42.9±13.4 yıl idi. Hastaların 35' inde sağ, 38' inde sol böbrek taşı ve üç hastada ise her iki böbrekte taş vardı. Taş sayısı ortalama 1.84±0.92 hesaplandı (toplam 135 adet taş). Ortalama taş büyüklüğü 10.7±3.6 mm ve kümülatif taş yükü 121.8 ±83.7 mm2 olarak hesaplandı. Toplam taşların 8'i üst kaliks, 25'i orta kaliks, 52'si alt kaliks, 26'si renal pelvis ve 24'ü üreteropelvik yerleşimli idi. Operasyondan bir ay sonra taşsızlık oranının belirlenmesi amacıyla bilgisayarlı tomografi çekildi. Birinci seans sonunda hastaların %77.6' sında taşsızlık saptanırken, 11 hastada (%14.5) 3mm'den küçük klinik önemsiz taş olduğu ve 5 hastada rezidü taş olduğu görüldü. Toplam taş sayısı, taş boyutu ve taş yükünün taşsızlık başarı şansını etkilediği görüldü. Operasyona bağlı bir hastada çoklu antibiyoterapi kullanmayı gerektiren ürosepsis, bir hastada kan transfüzyonu gerektirecek hemoraji ve bir hastada double J kateter ile düzelen üreteral travma majör komplikasyonlarımız idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Retrograd intrarenal cerrahi böbrek taşlarının tedavisinde düşük morbidite ve yüksek başarı oranı ile uygulanabilen minimal invaziv bir yöntemdir. Toplam taş sayısı, taş boyutu ve taş yükünü retrograd intrarenal cerrahi başarı oranlarını etkileyen ana faktörlerdir.

Anahtar Kelimeler: böbrek taşı, fleksible üreterorenoskopi, retrograd intrarenal cerrahi, üreteroskopi


Retrospective analysis of retrograd intrarenal surgery results and factors affecting success rate

Alper Eken, Bülent Soyupak
Acibadem Adana Hospital, Urology Department, Adana

INTRODUCTION: We evaluated predictive factors for the successful retrograd intrarenal surgery by retrospectively scrutinizing patients treated with retrograde intrarenal surgery.
METHODS: Records of 76 renal stone patients treated between April 2014 and November 2016 were analyzed. The medical history of the patients including laboratory and radiological findings as well as preoperative and postoperative data was analyzed.
RESULTS: The mean age was 42.9±13.4 years. The mean stone number was 1.84±0.92 (total 135 stones). The mean stone size was 10.7±3.6 mm, and cumulative stone burden was 121.8±83.7 mm2. There were a total of 135 stones: 8 of them located in the upper calyx, 25 in middle calyx, 52 lower calyx, 26 in renal pelvis and 24 in the ureteropelvic junction. We controlled our stone-free rate with CT one month after the surgery. The success rate and complete stone-free rate was 77.6% after the first session. Eleven patients had insignificant residual fragments, but 5 patients had residual stone. The total stone number, stone size and cumulative stone burden were found to be significant in the success of the surgery. Major complications were urosepsis in one patient, hemorrhage requiring transfusion in one patient and ureteral trauma that recovered with DJ placement and no need for open surgery in one patient.
DISCUSSION AND CONCLUSION: RIRS is an effective operation with high stone free rate and minimally invasive operation method with minimal morbidity and complication rate. Stone number, stone size and cumulative stone burden are found to be main factors affecting success rate of the procedure.

Keywords: kidney stone, flexible ureterorenoscopy, retrograde intrarenal surgery, ureteroscopy


Alper Eken, Bülent Soyupak. Retrospective analysis of retrograd intrarenal surgery results and factors affecting success rate. Pamukkale Tıp Dergisi. 2018; 11(1): 49-55

Sorumlu Yazar: Alper Eken, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar