ISSN: 1309-9833 E-ISSN: 1308-0865


İnflamatuvar bağırsak hastalığı tanılı 68 çocuk hastamızın retrospektif olarak değerlendirilmesi [Pamukkale Tıp Dergisi]
Pamukkale Tıp Dergisi. 2018; 11(1): 11-17 | DOI: 10.5505/ptd.2017.27147  

İnflamatuvar bağırsak hastalığı tanılı 68 çocuk hastamızın retrospektif olarak değerlendirilmesi

Ahmet Baştürk, Aygen Yılmaz, Reha Artan
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Gastroenteroloji Bilim Dalı, Antalya

GİRİŞ ve AMAÇ: İnflamatuvar bağırsak hastalığı (İBH) tanısı ile izlenen hastalarımızı retrospektif olarak değerlendirip hastalarımızın demografik, klinik, laboratuvar, tedaviye yanıt özelliklerini belirlemek ve İBH alt grupları arasındaki farklılıkları belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma, Mart 2014 – Mart 2016 tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi Pediatrik Gastroenteroloji Polikliniğinde İBH tanısı alan 0-18 yaş arasındaki 68 çocuğun dosya kayıtları incelenerek yapılmıştır. Hastaların yaş, cinsiyet, endoskopi ve histopatoloji bulguları, tanı esnasında ve izlem süresince laboratuvar verileri, şikayetleri, almış oldukları ve halen devam etmekte oldukları tedaviler ile eşlik eden hastalıklar incelenmiş ve karşılaştırılmıştır.
BULGULAR: Çalışmamızı oluşturan İBH tanılı 68 olgunun yaş ortalaması 11,53±2,32 yıl olup ve % 58,82’sini erkek, % 41,18’ini kızlar oluşturmuş olup, erkek/kız 1,45 idi. Tüm olguların 33’ü (%48,52) Crohn Hastalığı (CH), 27’si (%39,70) ülseratif kolit (ÜK) ve 8’i (%11,76) İndetermine kolit (İK) tanılı hastalardan oluşuyordu. Tanı esnasında ve tedavi sonrasında hastalarımızın laboratuvar parametrelerinden c-reaktif protein (CRP), hemoglobin (Hb), lökosit (WBC), trombosit (PLT) ve albümin verileri incelendiğinde Hb dışındaki tüm parametrelerde düzelme olduğu görülmüş olup, aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu gözlendi (p<0,05). CH, ÜK ve İK tanılı hastalarımızın büyük çoğunluğu remisyonda izlenmektedir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bölgemizde, batılı ülkelerde olduğu gibi çocukluk yaş grubunda CH’nin, ÜK’dan daha sık görüldüğü saptanmıştır. Aynı zamanda İBH’li hastalarda zamanında ve uygun tedavi ile hastalığın kontrol altına alınabileceği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Crohn hastalığı, çocuk, inflamatuvar bağırsak hastalığı, ülseratif kolit


Retrospective evaluation of our 68 pediatric patients diagnosed with inflammatory bowel disease

Ahmet Baştürk, Aygen Yılmaz, Reha Artan
Akdeniz University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Gastroenterology, Antalya

INTRODUCTION: The purpose of our study is to determine demographic, clinic, laboratory, response to the treatment qualities by evaluating our patients followed-up due to IBD diagnosis retrospectively and determine the differences regarding IBD subgroups.
METHODS: This study was carried out by examining the file records of 68 children between 0-18 years of age diagnosed with IBD in the Pediatric Gastroenterology Polyclinic of Akdeniz University between March 20014 and March 2016. Patients' age, gender, endoscopy findings, histopathology findings, laboratory results during the diagnosis and during the follow-up, complaints, treatments that they have received and are still continuing, and accompanying disease presence have been examined and compared.
RESULTS: The mean age of 68 patients with IBD diagnosed was 11.53 ± 2.32 and M / F was 1.45. Thirty three (48,52%) are patients diagnosed with Crohn Disease (CD), 27 (39,70%) are diagnosed with ulcerative colitis (UC) and 8 (11,76%) are diagnosed with indeterminate colitis (IC). During diagnosis and after treatment, it is seen that there is improvement in all parameters except Hb when CRP, Hb, WBC, PLT of laboratory parameters and albumin parameters of our patients and the difference is statistically significant (p<0,05). Most of our patients diagnosed with CD, UC and IC are monitored in remission.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It is found out that CD is seen more frequently in our region in pediatric age group than UC is seen in western countries. At the same time in patients with IBD timely and appropriate treatment of the disease could be effectively controlled.

Keywords: Crohn's disease, child, inflammatory bowel disease, ulcerative colitis


Ahmet Baştürk, Aygen Yılmaz, Reha Artan. Retrospective evaluation of our 68 pediatric patients diagnosed with inflammatory bowel disease. Pamukkale Tıp Dergisi. 2018; 11(1): 11-17

Sorumlu Yazar: Ahmet Baştürk, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar