ISSN: 1309-9833 E-ISSN: 1308-0865


Serebral Palsili ve Mental Retardasyonlu çocuklara bakım veren annelerin stres ve depresyon düzeyleri: Karşılaştırmalı bir çalışma [Pamukkale Tıp Dergisi]
Pamukkale Tıp Dergisi. 2018; 11(1): 25-31 | DOI: 10.5505/ptd.2017.27676  

Serebral Palsili ve Mental Retardasyonlu çocuklara bakım veren annelerin stres ve depresyon düzeyleri: Karşılaştırmalı bir çalışma

Erdoğan Kavlak1, Güzin Kara1, Fatih Tekin1, Filiz Altuğ1, Nusret Ök2, Hande Şenol3
1Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Denizli
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Ana Bilim Dalı, Denizli
3Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Departmanı

GİRİŞ ve AMAÇ: Serebral Palsili (SP) ve Zihinsel Engelli (ZE) çocuklara bakım veren annelerin Bakas Bakım Verme Etki Ölçeği ve Bakım Verenin Stres Ölçeği ile değerlendirilmesi ile bu annelerin stres ve depresyon düzeylerinin karşılaştırılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya Denizli'de yaşayan 56 anne (SP'li-n=33, ZE'li-n=23) dâhil edilmiştir. SP’li ve ZE’li çocuk annelerinin bakım verme sürecindeki stresi Bakım Verenin Stres Ölçeği, bakım verme yükü Bakas Bakım Verme Etki Ölçeği ve depresyon durumları ise Beck Depresyon Ölçeği ile değerlendirilmiştir. Çocukların motor gelişim seviyeleri Klasik Motor Gelişim Seviyesi ile belirlenmiştir.
BULGULAR: SP’li çocukların Klasik Motor Gelişim Seviyesi ile annelerinin Bakım Verenin Stres Ölçeği puanları karşılaştırıldığında istatistiksel olarak negatif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p=0,01). SP’li ve ZE’li çocukların annelerinin Bakas Bakım Verme Etki Ölçeği puanları karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuş (p=0,03) ve SP’li çocukların annelerinin stres yükü daha yüksek çıkmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: SP’li çocukların annelerinin bakım verme yükünün daha yüksek olduğunu bulduk. Özürlü çocuk annelerinde daha iyi motor gelişim düzeyi, daha düşük bakım verme yükü ve daha az depresif semptomlar yaratır.

Anahtar Kelimeler: Serebral Palsi, Mental Retardasyon, Stres, Depresyon, Bakım Verme Yükü


Stress and depression levels of mothers who give care to children with Cerebral Palsy and Mental Retardation: A comparison study

Erdoğan Kavlak1, Güzin Kara1, Fatih Tekin1, Filiz Altuğ1, Nusret Ök2, Hande Şenol3
1Pamukkale University, School Of Physical Therapy And Rehabilitation, Denizli
2Pamukkale University, Faculty Of Medicine, Department Of Orthopedics, Denizli,
3Pamukkale University, Faculty Of Medicine, Department Of Biostatistics, Denizli,

INTRODUCTION: Assessment of mothers who give care to children with Cerebral Palsy(CP) and mentally retarded children(MR) by Bakas Caregiving Outcomes Scale and Caregiver Strain Index.
METHODS: 56 mothers living in Denizli (children with CP n=33, children with MR n=23) were included the study. Stress of mothers of CP and MR children at the process of giving care, were assessed with Bakas Caregiving Outcomes Scale and Caregiver Strain Index and conditions of depression were assessed with Beck Depression Inventory. Motor development levels of children with CP and MR were determined with Classic Motor Development Level.
RESULTS: When Classic Motor Development Level of children with CP were compared with Bakas Caregiving Outcomes Scale of mothers, a statistically significant and negative correlation was found (p=0,01). In comparison of Bakas Caregiving Outcomes Scale of mothers having children with CP and MR, there was a statistically significant difference towards stress burden of mothers with cerebral palsied children was higher (p=0,03).
DISCUSSION AND CONCLUSION: We found that caregiving stress of mothers of children with CP was higher. Better motor development level provides less burden of caregiving and depressive symptoms of mothers in disabled children.

Keywords: Cerebral Palsy, Mentally Retarded, Stress, Depression, Caregiving Burden


Erdoğan Kavlak, Güzin Kara, Fatih Tekin, Filiz Altuğ, Nusret Ök, Hande Şenol. Stress and depression levels of mothers who give care to children with Cerebral Palsy and Mental Retardation: A comparison study. Pamukkale Tıp Dergisi. 2018; 11(1): 25-31

Sorumlu Yazar: Erdoğan Kavlak, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar