ISSN: 1309-9833 E-ISSN: 1308-0865


Kronik böbrek hastalıklı çocuklarda sıvı dağılımının biyoelektrik impedans analizle değerlendirmesi [Pamukkale Tıp Dergisi]
Pamukkale Tıp Dergisi. 2016; 9(3): 196-202 | DOI: 10.5505/ptd.2016.29964  

Kronik böbrek hastalıklı çocuklarda sıvı dağılımının biyoelektrik impedans analizle değerlendirmesi

Dilek Yılmaz1, Ferah Sönmez1, Sacide Karakaş2, Önder Yavaşcan3, Nejat Aksu3, İmran Kurt Ömürlü4, Çiğdem Yenisey5
1Çocuk Nefroloji Bilim Dalı, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aydın, Türkiye
2Anatomi Anabilim Dalı, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Aydın, Türkiye
3Çocuk Nefroloji Bilim Dalı, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İzmir, Türkiye
4Bioistatistik Anabilim Dalı, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Aydın, Türkiye
5Biyokimya Anabilim Dalı, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Aydın, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Kronik böbrek hastalarında, vücuttaki sıvı fazlalığının neden olduğu sorunlar mortaliteye neden olabilir. Fakat, kronik böbrek hastalıklı çocuklarda bozulmuş sıvı dağılımının saptanması oldukça zordur. Bu çalışmada, ileri evre kronik böbrek hastalıklı çocukların vücut sıvı dağılımlarının, biyoimpedans analiz yöntemiyle değerlendirilmesi amaçlandı.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 52 hasta (periton diyalizi=16, hemodiyaliz=12, kronik böbrek hastalıklı evre 3-4=24) ve 46 sağlıklı çocuk alındı. Her çocuğun vücut sıvı kompozisyonu 50 kHz sabit frekanslı biyoimpedans analiz (BİA 101) cihazıyla değerlendirildi. Hücre içi sıvı, hücre dışı sıvı ve toplam vücut sıvısı elde edilen verilerden hesaplandı. İstatiksel değerlendirmede t testi, tek yönlü varyans analizi ve Kruskal Wallis testleri kullanıldı.

BULGULAR: Sıvı dağılımı ve fazlalığı açısından çalışmaya katılan çocuklar değerlendirildiğinde; biyoimpedans analiz ile ölçülen toplam vücut sıvısı ve hücre dışı sıvı değerleri, çalışma grubu ile kontrol grubu arasında farklı bulunmadı. Fakat, periton diyalizi ve hemodiyaliz hastalarının kardiyotorasik oranları prediyaliz ve kontrol grubuna göre anlamlı yüksek saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada, biyoimpedans analiz ile hesaplamada sağlıklı kişilerin hidrasyon durumu göz önüne alındığı için, sıvı dağılımı bozuk olan kronik böbrek hastalıklı çocuklardaki sonuçların güvenilirliğinin tartışmalı olduğu düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: Biyoimpedans analiz, çocuk, kronik böbrek hastalığı, hücre dışı sıvı, toplam vücut sıvısı.


Evaluation of volume distribution in chronic kidney disease children with bioelectrical impedance analysis

Dilek Yılmaz1, Ferah Sönmez1, Sacide Karakaş2, Önder Yavaşcan3, Nejat Aksu3, İmran Kurt Ömürlü4, Çiğdem Yenisey5
1Division of Pediatric Nephrology, Department of Pediatrics, Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Aydın, Turkey
2Department of Anatomy, Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Aydın, Turkey
3Division of Pediatric Nephrology, Department of Pediatrics, Tepecik Research and Training Hospital, İzmir, Turkey
4Department of Bioistatistics, Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Aydın, Turkey
5Departments of Biochemistry, Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Aydın, Turkey

INTRODUCTION: Excess extracellular volume is a major clinical problem in patients with chronic kidney disease and it can cause mortality. However, the detection of disrupted volume distribution in children with chronic kidney disease is difficult. In this study, we aimed to assessment of body hydration status of chronic kidney disease with bioelectrical impedance analysis.
METHODS: The study included a total of 52 patients (peritoneal dialysis=16, hemodialysis=12, chronic kidney disease stages 3-4= 24) and 46 healthy children. Each child’s body fluid compositions was measured by bioelectrical impedance analyzer (BIA 101) (50 kHz fixed frequency with the conventional tetrapolar technique). Intracellular fluid, extracellular fluid, and total body water were calculated from obtained values. The Kruskal Wallis, independent sample t-way variance analysis and t-test were used for statistical analysis.
RESULTS: When the children were evaluated for excess liquid and dispersion, extracellular fluid and total body water were not different between patient and control groups. However, cardiothoracic ratio measurements in peritoneal dialysis and hemodialysis patients were detected significantly higher than pre-dialysis control groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Since healthy subjects' hydration level is referred for the calculation of bioelectrical impedance analysis, the results of impaired fluid distribution in children with chronic kidney disease were thought to be controversial.

Keywords: Bioelectrical impedance analysis, children, chronic kidney disease, extracellular fluid, total body water.


Dilek Yılmaz, Ferah Sönmez, Sacide Karakaş, Önder Yavaşcan, Nejat Aksu, İmran Kurt Ömürlü, Çiğdem Yenisey. Evaluation of volume distribution in chronic kidney disease children with bioelectrical impedance analysis. Pamukkale Tıp Dergisi. 2016; 9(3): 196-202

Sorumlu Yazar: Dilek Yılmaz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar