ISSN: 1309-9833 E-ISSN: 1308-0865


Deksametazon uygulanmış Balb/c fare timuslarında glikozilasyon değişikliklerinin lektin blotting yöntemi ile belirlenmesi [Pamukkale Tıp Dergisi]
Pamukkale Tıp Dergisi. 2018; 11(1): 1-9 | DOI: 10.5505/ptd.2017.32659  

Deksametazon uygulanmış Balb/c fare timuslarında glikozilasyon değişikliklerinin lektin blotting yöntemi ile belirlenmesi

Erdal Balcan
Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Moleküler Biyoloji Ana Bilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: İntratimik gelişim sırasında kemik iliği kaynaklı immatür timositler doğru fenotipik ve fonksiyonel özelliklerini kazanmak için bir dizi seleksiyon ve farklılaşma sürecine girerler. İmmatür timositlerin fonksiyonel olabilmesi büyük ölçüde hücre yüzey glikoproteinlerinin glikozilasyon değişimlerine bağlıdır. Bu çalışmanın öncelikli amacı, deksametazonun timik glikan profili üzerine etkisini araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma 65 adet 8 haftalık erkek Balb/c türü fare ile gerçekleştirildi. Deksametazon uygulanmış grup ile kontrol grubu farelerden elde edilen timik proteinlerin glikan profilleri farklı glikanlara spesifite gösteren farklı bitki lektinleri (Maackia amurensis agglutinin, Sambucus nigra agglutinin, peanut agglutinin, concanavalin A ve wheat germ agglutinin) kullanılarak lektin blotting yöntemiyle karşılaştırılmıştır.
BULGULAR: Lektin blotting çalışmaları deksametazon uygulaması ile Maackia amurensis agglutinin, Sambucus nigra agglutinin, peanut agglutinin reaktivitelerinin genel olarak azaldığını, concanavalin A ve wheat germ agglutinin reaktivitelerinin ise artış gösterdiğini ortaya koymuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu bulgular, deksametazonun timik dokularda glikozilasyon motiflerinin değişimi açısından önemli bir faktör olabileceğini ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Timus, glikozilasyon, lektin, deksametazon


Determination of glycosylation changes in thymi from dexamethasone-treated Balb/c mice by lectin blotting method

Erdal Balcan
Manisa Celal Bayar University, Faculty of Arts And Science, Department of Biology, Molecular Biology Section

INTRODUCTION: During the intrathymic development, bone marrow derived immature thymocytes undergo a series of selection and differentiation processes for their proper phenotypical and functional characteristics. The functional fate of immature thymocytes depends largely on the glycosylation changes in cell surface glycoproteins. The primary goal of this study is to examine the effects of dexamethasone upon the thymic glycan profile.
METHODS: The study was carried out with 8-week old 65 Balb/c mice. The glycan profiles of thymic proteins from dexamethasone-treated group and control mice were compared by lectin blotting using different specific plant lectins including Maackia amurensis agglutinin, Sambucus nigra agglutinin, peanut agglutinin, concanavalin A and wheat germ agglutinin.
RESULTS: Lectin blotting studies revealed that the Maackia amurensis agglutinin, Sambucus nigra agglutinin and peanut agglutinin reactivities were loosely decreased upon the dexamethasone treatment. However, dexamethasone administration increased the binding affinity to concanavalin A and wheat germ agglutinin lectins.
DISCUSSION AND CONCLUSION: These results suggest that dexamethasone is a potent factor for the alteration of glycosylation motifs in thymic tissue.

Keywords: Thymus, glycosylation, lectin, dexamethasone


Erdal Balcan. Determination of glycosylation changes in thymi from dexamethasone-treated Balb/c mice by lectin blotting method. Pamukkale Tıp Dergisi. 2018; 11(1): 1-9

Sorumlu Yazar: Erdal Balcan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar