ISSN: 1309-9833 E-ISSN: 1308-0865


İdrar yolu enfeksiyonu ön tanılı çocuk hastaların idrar kültürü ve idrar analiz sonuçlarının değerlendirilmesi [Pamukkale Tıp Dergisi]
Pamukkale Tıp Dergisi. 2017; 10(3): 242-248 | DOI: 10.5505/ptd.2017.35002  

İdrar yolu enfeksiyonu ön tanılı çocuk hastaların idrar kültürü ve idrar analiz sonuçlarının değerlendirilmesi

Fikriye Milletli Sezgin1, Rukiye Nar2
1Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Kırşehir
2Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı, Kırşehir

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada bölgemizde 0-16 yaş grubu çocuk hastalarda üriner sistem infeksiyonuna neden olan bakteriler ve antibiyotik direnç oranlarının belirlenmesi, çeşitli idrar analiz testlerinin kültür sonuçları ile birlikte tanısal uyumunun değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Mart 2015- Şubat 2016 tarihleri arasında üriner sistem infeksiyonu ön tanısı alan 0-16 yaş grubu çocuk hastalara ait hem kültür hem de idrar analizi istemi olan toplam 982 idrar örneğinin sonuçları retrospektif olarak incelenmiştir. Hastalara ait idrar kültürü sonuçları ile birlikte tam otomatik idrar analizatöründe incelenen lökosit (≥10/mL) ve nitrit pozitifliği değerlendirilmiştir.
BULGULAR: İdrar kültürlerinde üreme tespit edilen 196 hastada rastlanan bakteriler sıklık sırasına göre Escherichia coli (%72), Klebsiella pneumoniae (%8.6), Proteus mirabilis (%7.6), Enterococcus spp (%7) ve diğer bakteriler (%4.8) türleri olmuştur. E.coli ve K. pneumoniae izolatlarında amikasin, fosfomisin, nitrafurontain ve imipeneme karşı direnç gözlenmemiştir ve en etkili antibiyotikler olarak tespit edilmiştir. Kültür sonuçları referans kabul edilerek idrar analiz testlerinden lökosit ve nitrit pozitifliğinin tanısal sensitivite, spesifite, pozitif prediktif değer, negatif prediktif değer ve doğruluk oranları hesaplanmıştır. Bu değerler lökosit için sırasıyla %64.3, %95, %76.4, %91, %88.4 ve nitrit için %17.1, %99, %86, %83.5, %69.8 olarak hesaplanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bölgemizde, çocuk hastalarda antibiyotik direnç oranları diğer çalışmalara göre düşük bulunmuştur. Yaptığımız karşılaştırmaya göre idrar analiz sonuçlarının tek başına tanı koydurucu olmadığını, direnç gelişiminin önlenmesi amacı ile antibiyogramların yapılması ve takibi, hızlı tanı amacıyla kullanılan idrar analiz testlerinin kültürün daha verimli değerlendirilmesinde yararlı olacağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: antibiyotik direnci, çocuk hasta, idrar analizi, kültür, idrar yolu infeksiyonu


Evaluation of urinary culture and urinalysis results of pediatric patients prediagnosed with urinary tract infection

Fikriye Milletli Sezgin1, Rukiye Nar2
1Ahi Evran University, Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Kirsehir
2Ahi Evran University, Faculty of Medicine, Department of Medical Biochemistry, Kirsehir

INTRODUCTION: : The present study aimed to determine the bacteria causing urinary tract infection and their antibiotic resistance rates, and to assess the diagnostic compliance along with the culture results of several urine analysis tests in pediatric patients aged 0–16 years in the present region.
METHODS: A retrospective analysis was performed to examine the results of a total of 982 urine samples received for both urine culture and analysis. These samples were of pediatric patients aged 0–16 years prediagnosed with urinary tract infection between March 2015 and February 2016. Along with the urine culture results of the patients, leukocyte (≥10/mL) and nitrite positivity reviewed in the full automated urine analyzer was also evaluated.
RESULTS: The most common bacteria identified in 196 patients in whom growth was detected in urine cultures were Escherichia coli (72%), Klebsiella pneumoniae (8.6%), Proteus mirabilis (7.6%), Enterococcus spp. (7%), and other species (4.8%), as per the order of frequency. In E. coli and K. pneumoniae isolates, no resistance was observed to amikacin, phosphomycine, nitrofurantoin, and imipenem, which were also found to be the most effective antibiotics. Diagnostic sensitivity, specificity, positive predictive value, negative predictive value, and accuracy rates of leukocyte and nitrite positivity were calculated from the urinalysis tests by taking the culture results as reference. These values were found to be 64.3%, 95%, 76.4%, 91%, 88.4% for leukocytes and 17.1%, 99%, 86%, 83.5%, 69.8% for nitrites, respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We can say that the antibiotic resistance rates in pediatric patients in our region are found to be lower compared to other studies. According to comparisons we have made, urinary analysis results are not diagnostic alone due to the low correspondence of culture results. The urinalysis tests used for rapid diagnosis will be useful for assessing the culture more efficiently by performing and following antibiograms to prevent the development of resistance.

Keywords: antibiotic resistance, culture, pediatric patient, urinalysis, urinary tract infection


Fikriye Milletli Sezgin, Rukiye Nar. Evaluation of urinary culture and urinalysis results of pediatric patients prediagnosed with urinary tract infection. Pamukkale Tıp Dergisi. 2017; 10(3): 242-248

Sorumlu Yazar: Fikriye Milletli Sezgin, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar