ISSN: 1309-9833 E-ISSN: 1308-0865


Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri’nde çalışan yardımcı sağlık personelinde kas-iskelet ağrısına etkiyen faktörlerin belirlenmesi [Pamukkale Tıp Dergisi]
Pamukkale Tıp Dergisi. 2017; 10(2): 144-151 | DOI: 10.5505/ptd.2017.40326  

Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri’nde çalışan yardımcı sağlık personelinde kas-iskelet ağrısına etkiyen faktörlerin belirlenmesi

Mehmet Duray, Nesrin Yağcı
Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO, Denizli

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma; Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri’nde çalışan yardımcı sağlık personelinin kas-iskelet ağrılarının görülme sıklığının ve ağrıyla ilişkili faktörlerin araştırılması amacıyla planlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya, akademik personel ve hekim hariç 187 gönüllü katıldı. Olguların demografik bilgileri bir fizyoterapist tarafından kaydedildikten sonra kas-iskelet sistemi ağrısı varlığı Nordic Kas İskelet Sistemi Anketi, ağrı şiddeti ise Görsel Ağrı Skalası kullanılarak değerlendirildi. Elde edilen sonuçlar Bağımsız Gruplarda t Testi ve Pearson Korelasyon Analizi ile değerlendirildi.
BULGULAR: Katılımcıların yaş ortalaması 31,09±7,96 yıldı. Araştırmamıza katılan sağlık personelinin %62,6’sı hemşire, %12,3’ü tıbbi sekreter, %11,2’si laborant, % 10,7’si sağlık teknikeri ve % 3,2’si acil tıp teknisyeniydi. Katılımcıların çalışma sürelerine göre kas-iskelet ağrıları karşılaştırıldığında 15 yılın üzerinde çalışan personelin boyun, sırt, bel ve omuz ağrı şiddetleri 15 yıldan daha az çalışanlara göre daha fazla bulundu (p<0,05). Bununla birlikte travma öyküsünün kas iskelet ağrısı üzerine etkisinin olmadığı belirlendi (p>0,05). Katılımcıların haftalık çalışma süresinin kas-iskelet ağrısı şiddeti ile ilişkisinin olmadığı belirlenirken (p>0,05), günlük oturarak çalışma süresinin sırt, omuz ve kalça ağrı şiddeti ile ilişkili olduğu belirlendi (p<0,05). Yaşın ise boyun, sırt ve el bileği ağrısı ile ilişkili olduğu tespit edildi (p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Elde ettiğimiz sonuçlar, sağlık personelinin kas-iskelet ağrısı prevalansının çok ciddi düzeylere ulaşabileceğini (%54) ve bu durumun mesleki travma öyküsünden ziyade mesleki çalışma süresinden etkilendiğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kas-iskelet ağrısı, sağlık personeli, prevalans


Determining the factors affecting muscoloskeletal pain of the allied health personnel at Pamukkale University Hospital

Mehmet Duray, Nesrin Yağcı
Pamukkale Univeristy, Physical Therapy and Rehabilitation High School, Denizli

INTRODUCTION: The aim of this study was to investigate the prevalence of musculoskeletal pain and the factors associated with it on allied health personnel working at Pamukkale University
METHODS: 187 volunteers were included in this study except academic staff and doctors working at Pamukkale University Hospital. After the demographic data of the participants were recorded by a physiotherapist, the presence of musculoskeletal pain was assessed by Nordic Musculoskeletal Questionnaire and the severity of the pain was measured by Visual Analogue Scale. Independent Samples t Test and Pearson Correlation Analysis were employed to analyze the obtained data.
RESULTS: The participants’ average age was 31,09±7,96. 62.6% of healthcare providers included in our research were nurses, 12.3% were medical secretaries, 11.2% were
laboratorians, 10.7% were health technicians and 3.2% were emergency medical technicians. When the participants musculoskeletal pain were compared according to their service years, it was recognized that subjects who had worked over 15 years had more severe neck, low back and shoulder pain than others who had worked less than 15 years (p<0,05). However, it was determined that the trauma history had no significant effect on musculoskeletal pain (p>0,05). It was recognized that while there was no relationship between the subjects’ weekly working hours and musculoskeletal pain (p>0,05), their daily working hours on chair was related with upper back, shoulder and hip pain (p<0,05). It was also found that age was related with neck, upper back and wrist pain (p<0,05).

DISCUSSION AND CONCLUSION: Our findings showed that musculoskeletal pain of medical staff could reach very crucial levels (54%) and this situation is affected mostly by professional working years rather than professional trauma history.

Keywords: Musculoskeletal pain, medical staff, prevalence


Mehmet Duray, Nesrin Yağcı. Determining the factors affecting muscoloskeletal pain of the allied health personnel at Pamukkale University Hospital. Pamukkale Tıp Dergisi. 2017; 10(2): 144-151

Sorumlu Yazar: Mehmet Duray, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar