ISSN: 1309-9833 E-ISSN: 1308-0865


Spinal Meningiomalar: 24 Olguluk klinik seri [Pamukkale Tıp Dergisi]
Pamukkale Tıp Dergisi. 2017; 10(3): 228-233 | DOI: 10.5505/ptd.2017.53824  

Spinal Meningiomalar: 24 Olguluk klinik seri

Yurdal Gezercan, Emre Bilgin, Gökhan Çavuş, Vedat Açık, Hilmi Karaörs, Ali İhsan Ökten
Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirurji Kliniği, Adana

GİRİŞ ve AMAÇ: Meningiomlar araknoid hücrelerden köken alırlar. Spinal meningiomalar tüm intradural spinal tümörlerin yaklaşık %25-%45 ini oluşturmaktadırlar. Genellikle intradural ekstramedüller lokalizasyonda yavaş büyüyen ve çoğunlukla benign karekterde olan tümörlerdir. Tedavileri hemilaminektomi, laminektomi veya laminoplasti ile total eksizyondur. 2005-2016 yılları arasında kliniğimizde opere edilen 24 spinal meningioma olgusunun demografik özellikleri, cerrahi tedavi sonuçları ve bu sonuçlar üzerinde etkili olduğu düşünülen faktörlerin incelenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamızda, 2005-2016 yılları arasında kliniğimizde opere edilen 24 spinal meningioma olguları yaş, cinsiyet, şikayet, şikayet süreleri, lokalizasyonları, nörolojik muayene bulguları, durayla olan ilişkileri, uygulanan cerrahi yöntem ve tüm bu parametrelerin klinik seyre etkileri açısından incelendi.
BULGULAR: 24 olgunun 20’si kadın (%83.4), 4’ü erkekdi. (%16.6). Yaş ortalaması 57.7 (27-85) yıl olarak bulundu. En sık şikayet ağrı %75 (18 olgu) olup bunu kol ve bacaklarda kuvvetsizlik ve uyuşma %12.5 (3 olgu) takip etti. Lokalizasyon olarak torakal %70.8 (17 olgu), servikal %25 (6 olgu), lomber %4.2 (1 olgu) yerleşimli idi. Hastaların %83.4’üne (20 olgu) laminektomi, %16.6’sına (4 olgu) laminoplasti yapılarak %80 oranında gros total kitle eksizyonu sağlandı. Postoperatif komplikasyon olarak 2 hastada beyin omurilik sıvısı sızıntısı, 4 hastada yüzeyel enfeksiyon, 2 hastada geçici nörolojik defisit gelişti.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Spinal meningiomlar intradural ekstrameduller en sık görülen ikinci spinal tümörler olup benign özelliktedirler. Bu hastalarda tanıya erken gidilmesi, tespit edildikten kısa bir süre sonra erken dönem cerrahi ve mümkün olduğunca total rezeksiyon yapılması uzun dönem olumlu sonuçlar elde edilmesi açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Spinal meningioma, total rezeksiyon, intradural ekstramedüller tümör


Spinal meningiomas: 24-Case clinical series

Yurdal Gezercan, Emre Bilgin, Gökhan Çavuş, Vedat Açık, Hilmi Karaörs, Ali İhsan Ökten
Neurosurgery Clinic, Adana Numune Training and Research Hospital, Adana, Turkey

INTRODUCTION: Meningiomas are originated from arachnoid cells. Spina meningiomas constitutes an approximate 25-45% of all intradural spinal tumors. In general these are tumors slowly growing at intradural extramedullary localization and mostly of benign characteristics.Their treatment is total excision with hemilaminectomy, laminectomy or laminoplasty. Demographics,surgical treatment results, and factor considered to affect these results of 24 spinal meningioma cases operated at our clinic between 2005-2016 were aimed to be inspected.
METHODS: In our study, 24 spinal meningioma cases operated at our clinic between 2005-2016 were inspected in terms of age, gender, complaint, complaint duration, localizations, neurological examination results, their correlations with dura, applied surgical method, and all these parameters’ effects on the clinical course.
RESULTS: 20 of 24 cases (83.4%) were female and 4 of them were male (16.6%). Average age was found to be 57.7 (27-85) year. The most common complaint was pain with 75% (18 cases, and weakness and numbness in arms and legs followed with 12.5% (3 cases). As per the localization, 70.8% (17 cases) resided at thoracic, 25% (6 cases) at cervical, and 4.2% (1 case) at lumbar region. Gross total mass excision was established in 83.4% of patients (20 cases) via laminectomy and 16.6% of them (4 cases) via laminoplasty. 2 patients developed cerebrospinal leakage, 4 patients developed superficial infection, and 2 patients developed temporary neurological deficit as postoperative complications.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Spinal meningiomas are the most frequently seen intradural extramedullary secondary spinal tumors and of benign characteristics. In these patients, early diagnosis,early period surgery within a short term after the detection, and total resection as far as possible are of significant importance to acquire long term positive results.

Keywords: Spinal meningioma, total resection, intradural extramedullary tumor


Yurdal Gezercan, Emre Bilgin, Gökhan Çavuş, Vedat Açık, Hilmi Karaörs, Ali İhsan Ökten. Spinal meningiomas: 24-Case clinical series. Pamukkale Tıp Dergisi. 2017; 10(3): 228-233

Sorumlu Yazar: Gökhan Çavuş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar