ISSN: 1309-9833 E-ISSN: 1308-0865


Romatoid Artritli bayan hastalarda eklem erozyonları ile ön kol kemik mineral yoğunluğu arasındaki ilişki [Pamukkale Tıp Dergisi]
Pamukkale Tıp Dergisi. 2018; 11(1): 19-24 | DOI: 10.5505/ptd.2017.60437  

Romatoid Artritli bayan hastalarda eklem erozyonları ile ön kol kemik mineral yoğunluğu arasındaki ilişki

Gülnur Taşcı Bozbaş, Gülcan Gürer, Ömer Faruk Şendur
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD.

GİRİŞ ve AMAÇ: Romatoid artrit (RA) periartikuler osteoporoz ve erozyonların dahil olduğu eklem hasarı ile karakterize bir hastalıktır. Periartiküler osteoporoz ve erozyonlar RA’da iyi bilinen radyolojik bulgular olmasına rağmen, ön kol kemik mineral yoğunluğu ile radyografik hasar arasındaki ilişkiye dair çok az veri mevcuttur. Bu nedenle çalışmamızda RA’da fokal erozyonlar ile osteoporoz arasında ilişki olup olmadığını belirlemeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Romatoid artritli 49 bayan hasta değerlendirildi. Hastaların tümünün el ve ayak grafileri ile ön kol, lomber ve kalça dual-x ray absorbsiyometri ölçümleri yapıldı. Radyografiler Larsen yöntemi ile değerlendirildi. Hastalık aktivitesi DAS-28 ile ve fonksiyonel durum Genel Sağlık anketi ve Duruöz El İndeksi ile değerlendirildi.
BULGULAR: Hastaların yaş ortalaması 53.9±11.8 ve ortalama hastalık süresi 7.9±5.9 yıldı. Erozyon skoru, ön kol kemik mineral dansitesi ile korele iken lomber vertebra ve kalça ile korele değildi. Hastalık aktivitesi ve fonksiyonel durum Larsen skoru ile korele değildi. Gerek değerlendirilen bölgelerdeki osteoporoz, gerekse korelasyonlar menopoz durumu ve hastalık süresinden etkilenmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuçlarımız RA’lı bayan hastalarda ön kol kemik mineral dansitesinin erozyon şiddetini gösterdiğini belirtmektedir.

Anahtar Kelimeler: Romatoid artrit, önkol osteoporoz, erozyon, dual X-ray absorbsiyometri.


The relation between joint erosion and forearm bone mineral density in female patients with Rheumatoid Arthritis

Gülnur Taşcı Bozbaş, Gülcan Gürer, Ömer Faruk Şendur
Physical Medicine And Rehabilitation Department, Adnan Menderes University Medical School

INTRODUCTION: Rheumatoid arthritis (RA) is a disease that characterized by joint damage including periarticular osteoporosis and focal bone erosion. Despite the fact that periarticular osteoporosis and erosions are known as radiographic hallmarks of RA, there is a lack of data on the relationship between forearm bone loss and radiographic damage. For this reason, we aimed in this study to determine whether there is a relationship between focal erosions and OP in RA patients.
METHODS: We evaluated 49 females patients with RA. Anteroposterior hand and foot radiographs and bone mineral density measurement of forearm, hip and lumbar spine with dual x-ray absorptiometry of all patients were taken at simultaneously. Radiographs were analyzed using the Larsen method. Disease activity was evaluated by DAS-28 and functional ability was measured with Health Assessment Questionnaire and Duruoz Hand Index.
RESULTS: Patients had the mean age 53.9±11.8 and an average disease duration of 7.9±5.9 years. The erosion score was correlated with bone mineral density of forearm, but not with lumbar spine and hip. The disease activity and functional ability were not correlated with Larsen score. Both osteoporosis in all evaluated area and correlations were not affected by the menopause status and disease duration.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our results demonstrated that bone mineral density of forearm indicate the erosion severity in female patients with RA.

Keywords: Rheumatoid arthritis, forearm osteoporosis, erosion, Dual X-ray Absorbiometry


Gülnur Taşcı Bozbaş, Gülcan Gürer, Ömer Faruk Şendur. The relation between joint erosion and forearm bone mineral density in female patients with Rheumatoid Arthritis. Pamukkale Tıp Dergisi. 2018; 11(1): 19-24

Sorumlu Yazar: Gülnur Taşcı Bozbaş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar