ISSN: 1309-9833 E-ISSN: 1308-0865


İn vitro fertilizasyon ve intrasitoplasmik sperm enjeksiyonu uygulanan hastalarda izole lökosperminin tedavi sonuçlarına etkisi [Pamukkale Tıp Dergisi]
Pamukkale Tıp Dergisi. 2016; 9(3): 204-210 | DOI: 10.5505/ptd.2016.70446  

İn vitro fertilizasyon ve intrasitoplasmik sperm enjeksiyonu uygulanan hastalarda izole lökosperminin tedavi sonuçlarına etkisi

Şafak Olgan, Enver Kerem Dirican
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, Antalya, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Oosit toplama günü semen örneklerinde rastlantısal olarak izole lökospermi saptanan olguların in vitro fertilizasyon / intrasitoplasmik sperm enjeksiyonu (İVF/İCSİ) tedavi sonuçlarını değerlendirmek.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi’nde, Ocak 2015 ve Mart 2016 tarihleri arasında, İVF/İCSİ tedavisi uygulanmış hastalara ait bilgiler elektronik veri tabanı kullanılarak gözden geçirildi. Oosit toplama günü yapılan incelemede izole lökospermi (≥1x10(6)/mL) saptanan hastaların (n=70) belirlenmesinin ardından, indeks olguya en yakın dönemde oosit toplama işlemi gerçekleştirilmiş; kadın yaşı, metafaz 2 (M2) oosit ve önceki tedavi sayıları eşleştirilmiş ancak lökospermi saptanmayan (˂1x10(6)/mL) hastalar (n=70) seçilerek kontrol grubu oluşturuldu. Fertilizasyon oranları, embriyo kaliteleri ve gebelik sonuçları gruplar arasında karşılaştırıldı.
BULGULAR: Gruplar arasında M2 oosit ve 2-pronuclei ortalamaları benzer bulundu (p>0.05). Ancak fertilizasyon oranının lökospermi grubunda daha düşük olduğu saptandı (%61.4 ve %69.7, p=0.012). Klivaj evresi (2-3. gün) yüksek kalite embriyo sayıları ve fertilize oositten yüksek kalitede klivaj embriyo gelişim oranı benzer bulundu (p>0.05). Hasta başına yüksek kalitede blastokist sayısı ve yüksek kaliteli klivaj evresindeki embriyolardan yine yüksek kaliteli blastokist gelişim oranında istatistiksel farklılık saptanmadı (p>0.05). Buna karşılık, total fertilizasyon başarısızlığının (%14.3 ve %2.9, p=0.016) ve siklus iptallerinin (%34.3 ve %17.1, p=0.020) lökospermi grubunda daha sık olduğu saptandı. Gebelik sonuçları incelendiğinde, kontrol grubunda siklus başına pozitif beta-insan koryonik gonadotropin (β-hCG) oranı daha yüksek bulunmasına karşın (p=0.033), embriyo transferi başına pozitif β-hCG ve klinik gebelik oranlarında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark izlenmedi (p>0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Lökospermi fertilizasyonu etkileyebileceğinden total fertilizasyon başarısızlığına ve siklus iptallerine neden olabilir. Ancak, fertilizasyonun sağlıklı şekilde gerçekleşmesi halinde embriyo kalitesinin ve gebelik sonuçlarının olumsuz etkilenmediği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: lökospermi, in vitro fertilizasyon, intrasitoplasmik sperm enjeksiyonu


Influence of isolated leukocytospermia on in vitro fertilization and intracytoplasmic sperm injection treatment outcomes

Şafak Olgan, Enver Kerem Dirican
Department of Obstetrics and Gynecology, Akdeniz University School of Medicine, Antalya, Turkey

INTRODUCTION: To investigate the effect of isolated leukocytospermia detected incidentally at the day of oocyte retrieval on in vitro fertilization / intracytoplasmic sperm injection (IVF/ICSI) treatment outcomes.
METHODS: This retrospective study included patients who underwent IVF/ICSI treatment at the Akdeniz University Reproductive Centre between January 2015 and March 2016. The electronical database was screened to identify the patients with isolated leukospermia detected at the day of oocyte retrieval. Seventy patients whose semen samples had leukospermia (≥1x10(6)/mL) were retrospectively matched for women’s age, metaphase 2 (M2) oocytes and previous unsuccessful attempts at IVF with 70 patients without leukospermia (˂1x10(6)/mL). Fertilization rates, embryo qualities and pregnancy outcomes were compared between groups.
RESULTS: The number of M2 oocytes and 2-pronuclei were similar between groups (p>0.05). However, fertilization rate was found to be significantly lower in leukospermia group (%61.4 vs. %69.7, p=0.012). The number of high quality embryos as well as developmental rate of high quality embryos from fertilized oocytes and high quality blastocysts from high quality cleavage stage embryos were comparable between groups (p>0.05). Leukospermia group had increased number of patients with total fertilization failure (%14.3 vs. %2.9, p=0.016) and cycle cancelation (%34.3 vs. %17.1, p=0.020) rates. Although positive beta-human chorionic gonadotropin (β-hCG) rate per cycle was higher in the control group (p=0.033), positive β-hCG and clinical pregnancy rates per embryo transfer were found to be comparable between the groups (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Leukospermia might affect the fertilization and therefore increase total fertilization failures and cycle cancelations. However, if fertilization occurs successfully, this situation might not have adverse effects on embryo development and pregnancy outcomes.

Keywords: leukospermia, in vitro fertilization, intracytoplasmic sperm injection


Şafak Olgan, Enver Kerem Dirican. Influence of isolated leukocytospermia on in vitro fertilization and intracytoplasmic sperm injection treatment outcomes. Pamukkale Tıp Dergisi. 2016; 9(3): 204-210

Sorumlu Yazar: Şafak Olgan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar