ISSN: 1309-9833 E-ISSN: 1308-0865


Romatoid artritte TNF-α gen polimorfizmlerinin promoter bölgesinin anti-TNF tedavisine etkisi: Ön çalışma [Pamukkale Tıp Dergisi]
Pamukkale Tıp Dergisi. 2017; 10(3): 216-220 | DOI: 10.5505/ptd.2017.89310  

Romatoid artritte TNF-α gen polimorfizmlerinin promoter bölgesinin anti-TNF tedavisine etkisi: Ön çalışma

Türkan Turgay1, Ali Aydeniz2, Sacide Pehlivan3, Mustafa Pehlivan4, Özlem Altındağ2, Savaş Gürsoy2
1Sanko Üniversitesi, Health Science Faculty, Gaziantep, Türkiye
2Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, Gaziantep, Türkiye
3İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji AD, İstanbul, Türkiye
4Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Hematoloji AD, Gaziantep, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı romatoid artrit hastalarında tümör nekrozis alfa geni (TNF-α) promotor polimorfizmi ile hastalık aktivitesi, klinik parametreler ve değişik tedavilere yanıt arasında ilişkiyi belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamızda DMARD veya anti-TNF tedavisi alan 65 aktif romatoid artrit hastası ve 70 romatolojik hastalığı olmayan kontrol grubunda -308, -238,-857 içeren TNF-α'nın tek nukleotid polimorfizmi PCR-RFLP yöntemi kullanılarak analiz edildi. Tedaviye klinik yanıt hastalık aktivite skoru, görsel analog ölçek ve sağlık değerlendirme anketi kullanılarak başlangıçta ve 6 aylık tedavi sonrasında değerlendirildi.
BULGULAR: Romatoid artrit hastalarında TNF-857 CC genotipinin anlamlı olarak fazla olduğu saptandı. Altı aylık tedavi sonunda grupların VAS; HAQ ve hastalık aktivite skorlarında iyileşme benzer bulundu. Buna rağmen hastalık aktivite skorlarında iyileşme TNF grubundaki hastalarda -308 GG genotipi olanlarda -308 AG genotipi olanlara göre daha iyiydi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Romatoid artrit hastalarında TNF-857 CC genotipinin hastalığı yatkınlık sağlayabileceği; aynı zamanda -308 genotinideki polimorfizmin tedaviye yanıtta bir rolü olabilir. Romatoid artrit hastalarında TNF-α polimorfizmi ve hastalığa yatkınlık ve tedaviye yanıtın belirlenmesinde ileri çalışmalara gereksinim vardır.

Anahtar Kelimeler: Romatoid artrit, TNF-α, geni, promoter polimorfizmleri


Influence of promoter region of TNF-α gene polymorphisms on anti-TNF treatment in rheumatoid arthritis: Preliminary report

Türkan Turgay1, Ali Aydeniz2, Sacide Pehlivan3, Mustafa Pehlivan4, Özlem Altındağ2, Savaş Gürsoy2
1Sanko University,Sağlık Bilimleri Fakültesi, Gaziantep,Turkey
2Gaziantep University, Faculty of Medicine, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Gaziantep,Turkey.
3Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine, Department of Medical Biology, Istanbul, Turkey
4Gaziantep University, Faculty of Medicine, Department of Hematology, Gaziantep,Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to explore the association between promotor polymorphisms in tumor necrosis factor α (TNF-α) gene and disease activity, clinical parameters and response to different treatments in rheumatoid arthritis patients.
METHODS: We analyzed single nucleotide polymorphisms (-308, -238 and -857) in TNF-α gene in 65 patients with active RA who were treated with DMARD or anti-TNF therapy and in 70 control ones who had no rheumatologic problems. TNF-α genotyping were performed by the PCR-RFLP method. Clinical responses were compared by using disease activity score, VAS and health assessment questionnaire at baseline and after 6 months of treatment.
RESULTS: A significant positive association was observed at TNF-857 CC genotype in RA patients (p=0.046). At the six months the mean VAS, HAQ and DAS 28 improvement was not significant among groups. Improvement in DAS score was significantly better in -308 GG genotype than -308 AG genotype in anti-TNF subgroup.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our results suggest that TNF-857 CC genotype may be associated with susceptibility to disease and polymorphism in TNF-308 genotype may have an effect in response to therapy. Further studies should be warranted to establish TNF-α polymorphisms and susceptibility and response to treatment inrheumatoid arthritis patients.

Keywords: Rheumatoid arthritis, TNF-α, gene, promoter polymorphisms


Türkan Turgay, Ali Aydeniz, Sacide Pehlivan, Mustafa Pehlivan, Özlem Altındağ, Savaş Gürsoy. Influence of promoter region of TNF-α gene polymorphisms on anti-TNF treatment in rheumatoid arthritis: Preliminary report. Pamukkale Tıp Dergisi. 2017; 10(3): 216-220

Sorumlu Yazar: Sacide Pehlivan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar