ISSN: 1309-9833 E-ISSN: 1308-0865


Adölesan doğumların sonuçlarının retrospektif incelenmesi [Pamukkale Tıp Dergisi]
Pamukkale Tıp Dergisi. 2017; 10(2): 166-170 | DOI: 10.5505/ptd.2017.92053  

Adölesan doğumların sonuçlarının retrospektif incelenmesi

Fatma Bakılan Abalı1, Aynur Saruhan2, Nuray Egelioğlu Cetişli3
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Doğum Salonu, İzmir, Türkiye
2Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
3İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma, adölesan doğumların anne ve yenidoğana yönelik sonuçlarını incelemek amacıyla yürütülmüştür.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı tipte yapılan çalışmada, Türkiye’nin batısında bir üniversite hastanesinde 01.01.2012-31.12.2014 tarihleri arasında doğum yapmış olan 19 yaş ve altı 282 adölesanın dosyaları retrospektif olarak incelenmiştir. Veriler, araştırmacılar tarafından oluşturulan, 38 sorudan oluşan anket formu ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde, ortalama, standart sapma kullanılmıştır.
BULGULAR: Çalışmada adölesan gebelik oranı %6.08, katılımcıların yaş ortalaması 18.29±0.99 olup %93.3’ü 17-19, %6.7’si 14-16 yaş grubundadır. Adölesan gebelerin %78’i daha önce hiç gebelik geçirmemiştir. Annelerin %39.4’ünün doğumu sezaryen ile gerçekleşmiş, %10.6’sının preterm eylem öyküsü mevcuttur. Ortalama doğum haftası 38.58±2.50’dir ve yenidoğanların doğum ağırlığı ortalaması 3.140±604.36 gram, %9.2’sinin doğum kilosu 2.500 gramdan azdır. Kadınların %44’ünün hemoglobin değeri 11 gr/dl’nin altında ve hemoglobin değeri ortalaması 10.10±1.48’dir. En sık sezaryen endikasyonları, ilerlemeyen eylem (%18.9) ve fetal distres (%18) olarak saptanırken, adölesan gebelerin %18.8’inde obstetrik komplikasyon belirlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Adölesan gebelikler anne ve çocuk sağlığı üzerine olumsuz etkilerinden dolayı sağlıklı toplumların oluşmasında önemli bir sorundur. Bu nedenle adölesan gebeliklerin önlenmesinde adölesanlara, ailelerine, adölesan gruplara hizmet veren kurum ve kuruluşlara ve tüm topluma bilgilendirme eğitimleri yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Adölesan, gebelik, anne, yenidoğan.


Retrospective analysis of adolescent deliveries results

Fatma Bakılan Abalı1, Aynur Saruhan2, Nuray Egelioğlu Cetişli3
1Izmir Katip Celebi University, Ataturk Training and Research Hospital, İzmir, Turkey
2Ege University, Nursing Faculty, İzmir, Turkey
3Izmir Katip Celebi University, Faculty of Health Sciences, İzmir, Turkey

INTRODUCTION: This study was conducted to analyze adolescent deliveries results on mother and newborn.
METHODS: In this descriptive study, a retrospective analyzes was conducted in an university hospital in the western part of the Turkey. 282 files of adolescent (younger than 19) deliveries which were in between 01.01.2012-31.12.2014 analyzed retrospectively. Data were collected by the survey sheet of 38 questionnaires that was generated by the researchers. Average mean, percentage and standard deviation was used in the analyzes of data.
RESULTS: The adolescent pregnancy ratio was 6.08% in the study and average of their age was 18.29±0.99. 93.3% of them were between 17-19 and 6.7% of them were between 14-16. 78% of adolescent pregnant had not had a pregnancy before. 39.4% of them had a caeserean section and 10.6% of them had a preterm labor history. The average of the pregnancy week was 38.58±2.50, average weight of the newborn was 3.140±604.36 gr and 9.2% of them were less than 2.500 gr. Women’s hemoglobin value average was 10.10±1.48 and 44% of them was less then 11 gr/dl. The most common ceaserean section indications were abnormal labor progress (18.9%) and fetal distres (18%). Obstetric complication determined in 18.8% of the adolescent pregnants.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Because of its negative effects on the health of mother and child, adolescent pregnancy is an important problem in generation of healthy society. Because of this, informative training should be given to adolescents, to their family, to the foundations and institutions giving service to them and to all society.

Keywords: Adolescent, pregnancy, mother, newborn.


Fatma Bakılan Abalı, Aynur Saruhan, Nuray Egelioğlu Cetişli. Retrospective analysis of adolescent deliveries results. Pamukkale Tıp Dergisi. 2017; 10(2): 166-170

Sorumlu Yazar: Nuray Egelioğlu Cetişli, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar