ISSN: 1309-9833 E-ISSN: 1308-0865


Ardışık ya da tek basamaklı embriyo kültür medyumunun preimplantasyon embriyo gelişimi ve gebelik sonuçlarına etkisi: eşleştirilmiş hastalarda retrospektif kohort çalışması [Pamukkale Tıp Dergisi]
Pamukkale Tıp Dergisi. 2016; 9(3): 212-218 | DOI: 10.5505/ptd.2016.94809  

Ardışık ya da tek basamaklı embriyo kültür medyumunun preimplantasyon embriyo gelişimi ve gebelik sonuçlarına etkisi: eşleştirilmiş hastalarda retrospektif kohort çalışması

Şafak Olgan, Enver Kerem Dirican
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, Antalya, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Ardışık kültür ortamı ile kesintisiz tek basamaklı kültür ortamının erken dönemde embriyo kaliteleri üzerine olan etkilerini araştırarak, farklı kültür ortamlarında geliştirilmiş embriyoların olası implantasyon potansiyellerini incelemek.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi’nde, Aralık 2014 ve Aralık 2015 tarihleri arasında, in vitro fertilizasyon tedavisi uygulanmış hastalara ait bilgiler elektronik veri tabanı kullanılarak incelendi. Ardışık basamaklı kültür medyumu uygulanan hastaların (n=144) belirlenmesinin ardından, her hasta için indeks olguya en yakın dönemde oosit toplama işlemi gerçekleştirilmiş; yaş ve metafaz-2 oosit sayıları eşleşen ancak tek basamaklı embriyo kültür medyumunun kullanıldığı hastalar (n=144) seçildi. Embriyo kaliteleri ve gebelik sonuçları gruplar arasında karşılaştırıldı.
BULGULAR: Gruplar arasında fertilize oosit, gelişimin 2-3. gününde yüksek kalite embriyo sayıları ile fertilize oositten yüksek kalitede klivaj embriyo gelişiminde istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). Ancak, hasta başına yüksek kalitede blastokist sayısının (p=0.048) ve yüksek kaliteli klivaj evresindeki embriyolardan yine yüksek kaliteli blastokist gelişim oranının (p=0.043) tek basamaklı kültür ortamında daha yüksek olduğu bulundu. Benzer şekilde, blastokist transferi yapılan olgular istatistiksel olarak tek basamaklı kültür grubunda daha fazla idi (p˂0.001). Gebelik sonuçları değerlendirildiğinde, embriyo transferi yapılan hastalarda klinik gebelik (p=0.038) oranı tek basamaklı kültür ortamında daha yüksek bulundu. Ancak implantasyon oranında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark izlenmedi (p>0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamız tek basamaklı medyum uygulamalarıyla ardışık medyum ile benzer oranlarda yüksek kalitede embriyo gelişimi sağlanabileceğini göstermektedir. Ayrıca, blastokist gelişim oranı artarak olası gebelik sonuçlarında iyileşme sağlanabilir.

Anahtar Kelimeler: in vitro fertilizasyon, embriyonik gelişim, embriyo kültür teknikleri


Sequential versus single-step embryo culture media in preimplantation embryo development and pregnancy rates: a retrospective matched cohort study

Şafak Olgan, Enver Kerem Dirican
Department of Obstetrics and Gynecology, Akdeniz University School of Medicine, Antalya, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to investigate the effect of sequential vs. single-step media on early human embryo development and the embryos’ implantation potential.
METHODS: This retrospective study included patients who underwent in vitro fertilization (IVF) treatment at the Akdeniz University Reproductive Centre between December 2014 and December 2015. The electronical database was screened to identify the type of culture media used for IVF. A hundred forty four women whose embryos were cultured in sequential media were retrospectively matched for age and metaphase-2 oocytes with 144 women whose embryos were cultured in single-step media. Embryo quality and pregnancy outcomes were compared between sequential and single-step media groups.
RESULTS: The number of fertilized oocytes, high quality embryos on day 2-3 and developmental rate of high quality embryos from fertilized oocytes were found to be comparable between the groups (p>0.05). However, the number of high quality blastocysts (p=0.048) and developmental rate of high quality blastocysts from high quality cleavage stage embryos (p=0.043) were significantly higher in single-step media group. Subsequently, single-step media group had more embryos transferred at blastocyst stage (p˂0.001). Dealing with the pregnancy outcomes, clinical pregnancy per embryo transfer was found to be higher in single-step media group (p=0.038). There was no significant difference in implantation rates between the groups (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: We have shown that a single step culture media supports high quality embryo development equivalently to established sequential media. Moreover, higher number of blastocysts available for transfer with single step media, might result in a concurrent improve in pregnancy rates.

Keywords: in vitro fertilization, embryonic development, embryo culture techniques


Şafak Olgan, Enver Kerem Dirican. Sequential versus single-step embryo culture media in preimplantation embryo development and pregnancy rates: a retrospective matched cohort study. Pamukkale Tıp Dergisi. 2016; 9(3): 212-218

Sorumlu Yazar: Şafak Olgan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar