ISSN: 1309-9833 E-ISSN: 1308-0865


Yazım Kuralları - Pamukkale Tıp Dergisi

YAZIM KURALLARI

Kapsam

Pamukkale Tıp Dergisi tıp alanında klinik ve deneysel çalışmaları, ilginç olgu sunumları, davet edilmiş derlemeleri, Editör'e mektupları, toplantı, haber ve duyuruları yayınlar. Dergi yılda üç sayı olmak üzere dört ayda bir yayımlanır (Ocak, Mayıs, Eylül). Yayın dili Türkçe veya İngilizcedir.

Dergiye sunulan çalışmaların, etik kurul onayı sorumluluğu yazarlara aittir. Bununla beraber Editör, gerektiğinde yazarlardan etik kurul belgesi isteme hakkını saklı tutar. Gönderilmiş olan metnin tümünün veya bir bölümünün daha önce başka bir yerde yayınlanması söz konusu ise bu durum editöre bildirilmelidir.

Yazışma adresinde belirtilen yazar; tüm yazışmalardan, makale üzerindeki değişikliklerden (yazar sayı ve sırası dahil) ve yayına kabul edilen yazıların düzeltilmesinden sorumludur.

Pamukkale Tıp Dergisine gönderilen makale ile birlikte her türlü yayın hakkının devredildiğine dair beyanları kapsayan ' Yayın Hakları Devir Formu' imzalanarak başvuru sırasında Editöre faks, e-posta veya postayla gönderilmelidir.

1.Makalenin Türü

Makalenizin türü aşağıdaki başlıklardan birine uygun olmalıdır:

 • Araştırma makalesi
 • Derleme makalesi
 • Olgu sunumu
 • Editör'e mektup

2. Makalenin başlığı

2a. Yazınızın başlığı ilk kelimenin baş harfi ve özel isimler dışında küçük harflerle yazılmalıdır.
Örnek: Omurilik yaralanmalı hastalarda temiz aralıklı kateterizasyona uyum

2b. Yazar isimleri ve adreslerinin olduğu Başlık sayfası ayrı bir dosya halinde yüklenmelidir. Makale ile birlikte yazar ve kurum isimleri görünmemelidir.

3. Kısa Başlık

Makalenizin kısaltılmış başlığı 50 karakteri geçmeyecek şekilde belirtilmelidir.
Dip not olarak varsa teşekkür gerektiren kişi, kurum ve kuruluşlar ve yazı ile ilgili bilgiler (kongrede sunulmuş olması, bir kurumun desteği, etik kurul onay tarih ve sayısı v.b.)yazılmalıdır.

4. Yazar isimleri

4a.Yazar isimleri ilk harfleri dışında küçük harflerle yazılmalıdır (örnek: Ayşe Kaya).

4b. Yazar isimleri ve adreslerinin olduğu Başlık sayfası ayrı bir dosya halinde yüklenmelidir.
Makale ile birlikte yazar ve kurum isimleri görünmemelidir.

5.Kurum isimleri

Çalıştığınız kurumun Tıp Fakültesi ya da hastane mi, Anabilim Dalı (AD) ya da klinik mi olduğu belirtilmelidir.

6. Özet

Araştırma makaleleri için yapılandırılmış bir Türkçe özet (Amaç, Gereç ve yöntem, Bulgular, Sonuç), diğer türdeki makaleler için ise yalın tek bir paragraf yazılmalıdır. Özet 250 kelimeden az olmalıdır. Özet bölümünde kısaltma kullanmaktan kaçınılmalıdır.

7. İngilizce Özet

Tüm makaleler için 250 kelimeden az olmak koşuluyla İngilizce özet hazırlanmalı, araştırma makalelerinin özeti yapılandırılmış olmalıdır (Purpose, Materials and methods, Results, Conclusion).

8. Anahtar sözcükler

Türkçe,Türkiye Bilim Terimlerinden (http://www.bilimterimleri.com) ve İngilizce, Index Medicus MeSH'ye (http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html.) uygun olarak seçilmiş en fazla beş adet anahtar sözcük kullanılmalıdır.

9. Makale düzeni

Makaleler aşağıdaki düzene göre hazırlanmalıdır:

9a. Araştırma makaleleri için;

 • Giriş
 • Gereç ve yöntem
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Ayrı bir başlık olarak "Sonuç" yazılmamalıdır. (Son paragrafa "Sonuç olarak..." şeklindeki bir cümleyle başlanabilir.)
 • Teşekkür
 • Çıkar ilişkisi açıklaması
 • Kaynaklar
 • Tablolar: Ana metnin içine koyulmamalıdır.
 • Resim alt yazıları
 • Resimler: Ana metnin içine koyulmamalıdır.

9b. Olgu sunumları için;

 • Giriş
 • Olgu sunumu Tartışma
 • Ayrı bir başlık olarak "Sonuç" yazmamalıdır. (Son paragrafa "Sonuç olarak." şeklindeki bir cümleyle başlanabilir.)
 • Teşekkür
 • Çıkar ilişkisi açıklaması
 • Kaynaklar
 • Tablolar: Ana metnin içine koyulmamalıdır. Resim alt yazıları
 • Resimler: Ana metnin içine koyulmamalıdır.

9c. Diğer makaleler için;

 • Giriş
 • Metnin gövdesi istenildiği şekilde başlık ve alt başlıklarla yapılandırılabilir. Teşekkür
 • Çıkar ilişkisi açıklaması
 • Kaynaklar
 • Tablolar: Ana metnin içine koyulmamalıdır. Resim alt yazıları
 • Resimler: Ana metnin içine koyulmamalıdır.

10. Makale metni

Metin Arial puntosu (boyut 12) ve 1.5 satır aralığı kullanılarak yazılmalıdır.
10a. Paragraf başlarında girinti olmalıdır (içerden başlamalıdır.)

10b. Başlık, Alt başlıklar, Kaynaklar, Resim alt yazıları normal sola dayalı olmalıdır.
11. Kısaltmalar metin içinde ilk kullanıldığı yerde açık olarak tanımlanmalıdır.

12. Metin içindeki her kaynak, şekil, resim ve tabloya atıf yapılmalıdır.

13. Kaynaklar köşeli parantez içinde virgül ile ayrılarak ve arada boşluk bırakmadan yazılmalıdır: [1,4,7-9].

14. İkiden fazla ardışık kaynak için "uzun tire, -" kullanılmalıdır.: "[7-9]".

15. Eğer kullanılan kaynak tek yazarlı ise, metin içinde yazarın isminden sonra 'ark.' veya 'et al.' kullanılmamalıdır. Örnek: "Abban [7] çalışmasında bu sıklığı." veya "Tufan [7] stated that.".

16. Eğer kullanılan kaynak iki yazarlı ise, metin içinde yazarın isminden sonra 'ark.' veya 'et al.' kullanılmamalıdır. Örnek: "Saçar ve Karabulut [7] bu sıklığı." veya "Herek and Ergin [7] stated that.".

17. Eğer kullanılan kaynak ikiden fazla yazarlı ise, metin içinde yazarın isminden sonra 'ark.'veya 'et al.' kullanılmalıdır. Örnek: " Ergin ve ark. [7] bu sıklığı..." veya "Aybek et al. [7] stated that...".

18. Bir resim ya da tablo için kullanılan cümle bir kaynak ile bitiyorsa, kaynağı resim ya da tablo parantezinden sonra belirtilmelidir. (önce değil): ".(Tablo 1) [7].

19. Mikroorganizma cins, tür ve gen isimlerinde eğik (italik) karakterde harfler kullanılmalıdır: "... Schistosoma haematobium".

20. İstatistiksel analizler için kulanılan 'p' için italik karakterde ve küçük harf kullanılmalıdır. p'den sonraki "=, >, <, ±" işaretlerinden önce ve sonra boşluk bırakılmamalıdır. p<0.05. Bu kural ayrıca tablo ve şekiller için kullanılan 'p' için de geçerlidir.

21. Birimler için SI birimleri kullanılmalıdır. Ör: "mL" ( "cc"değil ), "dL" gibi. Litre büyük harf kullanılarak kısaltılmalıdır.

22.Kimliğinizin çalıştığınız kurum veya daha önceden yaptığınız yayınlar vs. belirtilerek eleştirmenlere açıklanmadığından emin olunmalıdır. Eğer bunun yapılması gerekiyorsa kırmızı renkli ve koyu karakterde yazılmalı ve resimlerinizin bir kurum ya da hasta adını açıklamadığından emin olunmalıdır.

23. Bir ilacın, donanımın veya yazılımın üreticisini parantez içinde ve sonuna virgül koyarak belirtilip, daha sonra şirketin bulunduğu şehir ve ülke ismi virgül ile ayrılmalıdır: ".Şirketi, Ankara, Türkiye".

24. Tartışma bölümünde araştırma makalenizdeki kısıtlılıklar, sınırlılıklar ya da eksikler belirtilmelidir.

Araştırma Etiği

25a. Tüm araştırma makalelerinde, çalışma için etik kurul onamının alındığı Gereç ve Yöntem bölümünde belirtilmelidir.

Çıkar İlişkisi (Conflict of interest)

26. Her yazar yazıyı gönderme aşamasında yazıda sunulan bilgiler hakkında çıkar ilişkisi oluşturabilecek ticari veya finansal ilişkilerini açıklamalıdır. Bu tür ilişkiler danışmanlık, hissedarlık veya araştırma için harcamaları içerir. Yazarlar bu çalışma için maddi destek almışlarsa bunu belirtmelidir. Bu tür bir ilişki yoksa Kaynaklar bölümünden önceki Çıkar İlişkisi açıklaması bölümüne "Yazarlar çıkar ilişkisi olmadığını beyan eder" yazılmalıdır.

Kaynaklar

27. Tüm kaynakların yazı içinde sıralı şekilde belirtilmiş olmasına dikkat edilmelidir.

28. Sadece ilgili ve gerekli olan kaynaklar belirtilmelidir.

29. Eğer altı ya da daha az yazar varsa hepsi listelenmelidir. Eğer yedi veya daha fazla yazar varsa ilk üç yazarın isminden sonra "ve ark. (et al.)" yazılmalıdır.

30. Kaynaklar metinde kullanım sırasına göre numaralandırılmalı, numaraları metinde cümlenin -*sonunda veya yazar adı geçmişse isimden hemen sonra köşeli parantez içinde ([1]) belirtilmelidir.

31. Dergilerin adları Index Medicus'da (www.ncbi.nlm.nih.gov/journals) kullanılan biçimde kısaltılmalıdır.

32. Kaynakta kullanılan makaleler için:
Örnek: Erdur B, Karabulut N, Türkçüer I, Ergin A. Diagnostic work-up of patients with suspected pulmonary embolism: a survey of strategies used by emergency physicians. Diagn Interv Radiol 2009;15:166-171.
32a. Kaynak gösterilen makalenin ilk harfi dışındaki kelimeleri küçük harfle yazılmalıdır.
32b. Kaynakta iki nokta üst üsteden sonra küçük harf kullanılmalıdır.
32c. Dergi kısaltmasından sonra nokta işareti kullanmamalıdır..
32d. Yayınlanma yılından önce veya sonra ay belirten kısaltma yapılmamalıdır.
32e. Yayınlanma yılından sonraki noktalı virgülden sonra boşluk bırakılmamalıdır.
32f. Yayının cilt numarasından sonra sayı numarası yazılmamalıdır.
32g. Yayının cilt numarasından sonra kullanılan iki nokta üst üste işaretinden sonra boşluk bırakılmamalıdır.
32h. Sayfa numaraları aralarında tire işareti "-" kullanılmalıdır.
32ı. Son sayfa numarası tam olarak yazılmalıdır: "166-171.". Lütfen "166-9". "166-69" yazmayınız.
32j. Kaynağın sonuna nokta koyulmalıdır.33. Kaynakta kullanılan kitap ve kitap bölümü için:
Örnek: Watanabe M, Takeda S, Ikeuchi H. Atlas of arthroscopy. 2nd ed. Tokyo: Igaku Shoin, 1969;57-59.
Örnek: Hull RD, Hirsh J. Comparative value of tests for the diagnosis of venous thrombosis. In: Bernstein EF, ed. Noninvasive diagnostic techniques in vascular disease. 3rd ed. St. Louis: Mosby, 1985;779-796.
33a. Kaynak gösterilen kitap veya bölüm adının ilk harfi dışındaki kelimeler küçük harfle yazılmalıdır.
33b. Yayınlanan şehrin isminden sonra iki nokta üst üste (:) kullanılmalıdır.
33c. Yayınevi isminden sonra virgül kullanılmalıdır.
33d. Yayınlanma yılından sonra noktalı virgül (;) kullanılmalıdır.
33e. Yayınlanma yılından sonraki noktalı virgül işaretinden sonra boşluk bırakılmamalıdır. 33f. Sayfa numaraları aralarında tire işareti "-" kullanılmalıdır. 33g. Son sayfa numarası tam olarak yazılmalı: "914-916." 32h. Kaynağın sonuna nokta koyulmalıdır.

34. İnternet (ağ) kaynakları için: Erişim tarihiniz belirtilmelidir.
Örnek: Musculoskeletal MRI Atlas. Available at: http://www.gla.med.va.gov/mriatlas/Index.html. Erişim tarihi 14 Eylül 2010. (Accessed September 14, 2010.).

35. Poster veya bildiri için:
Örnek: Karabulut N, Çakmak V. Diffusion-weighted MR imaging of pulmonary lesions. Paper presented at: ISMRM-ESMRMB Joint Annual Meeting; 01-07 Mayıs 2010; Stockholm, Sweden.

36. Tez çalışmaları için:
Örnek: Gündüz B. Hemşirelerde stresle başa çıkma biçimleri ile tükenmişlik Arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı, Trabzon, 2000.

Tablolar

37. Tüm tabloların yazınızın içinde belirtilmesi gerekmektedir.

38. Grafik, diyagram ve algoritmaların tablo değil, şekil olduğu unutulmamalıdır.

39. Bütün tabloların üstünde numarası ve başlığı olmalıdır ve Tabloların başlığından sonra nokta koyulmamalıdır.

40. Tablolardaki kısaltmalar tablo altında açıklanmalıdır.

Resimler ve şekiller

41. Tüm resimlere yazı içerisinde atıf yapılmış olmalıdır.

42. Görüntülerin üzerinde herhangi bir kurumun veya hastanın bilgileri olmamalıdır. Yüz fotoğraflarında gizliliği korumak için gözler kapatılmalıdır.

43. Görüntüler en az 300 dpi çözünürlükte, 1280x960 piksel boyutunda çekilmiş, jpg veya tiff formatlarında kaydedilmiş olmalıdır.

44. Her resim, şekil veya grafik ayrı bir belge olarak hazırlanmalı, gönderme formuna uygun biçimde olarak yazının ekleri olarak gönderilmelidir. Ana metin içine yerleştirilmemelidir.

45. Resim üzerinde ok vb. işaretler kullanılmış ise resim açıklamasında bu belirtilmelidir.

İletişim adresi

Prof. Dr. Selçuk YÜKSEL
Pamukkale Tıp Dergisi
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı
Yeni Eğitim Blokları, Kat:2
Kınıklı Kampüsü, 20020 Kınıklı, Denizli
Tel: 258 296 5410
Fax: 258 296 1765
e-posta: tipdergisi@pau.edu.tr