ISSN: 1309-9833 E-ISSN: 1308-0865


Pamukkale Tıp Dergisi: 11 (1)
Cilt: 11  Sayı: 1 - 2018
Özetleri Göster | << Geri
KAPAK
1.
Kapak
Cover

Sayfa I (209 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Deksametazon uygulanmış Balb/c fare timuslarında glikozilasyon değişikliklerinin lektin blotting yöntemi ile belirlenmesi
Determination of glycosylation changes in thymi from dexamethasone-treated Balb/c mice by lectin blotting method
Erdal Balcan
doi: 10.5505/ptd.2017.32659  Sayfalar 1 - 9 (251 kere görüntülendi)

3.
İnflamatuvar bağırsak hastalığı tanılı 68 çocuk hastamızın retrospektif olarak değerlendirilmesi
Retrospective evaluation of our 68 pediatric patients diagnosed with inflammatory bowel disease
Ahmet Baştürk, Aygen Yılmaz, Reha Artan
doi: 10.5505/ptd.2017.27147  Sayfalar 11 - 17 (261 kere görüntülendi)

4.
Romatoid Artritli bayan hastalarda eklem erozyonları ile ön kol kemik mineral yoğunluğu arasındaki ilişki
The relation between joint erosion and forearm bone mineral density in female patients with Rheumatoid Arthritis
Gülnur Taşcı Bozbaş, Gülcan Gürer, Ömer Faruk Şendur
doi: 10.5505/ptd.2017.60437  Sayfalar 19 - 24 (189 kere görüntülendi)

5.
Serebral Palsili ve Mental Retardasyonlu çocuklara bakım veren annelerin stres ve depresyon düzeyleri: Karşılaştırmalı bir çalışma
Stress and depression levels of mothers who give care to children with Cerebral Palsy and Mental Retardation: A comparison study
Erdoğan Kavlak, Güzin Kara, Fatih Tekin, Filiz Altuğ, Nusret Ök, Hande Şenol
doi: 10.5505/ptd.2017.27676  Sayfalar 25 - 31 (250 kere görüntülendi)

6.
Dirençli meraljia parestetikaya pulsed radyofrekans, metilprednizolon ve pulsed radyofrekans+metilprednizolon nöromodülasyonunun klinik etkileri
Clinical efficacy of pulsed radiofrequency, methylprednisolone and pulsed radiofrequency+methylprednisolone neuromodulation for intractable meralgia paresthetica
Abdulkadir Yektaş, Bedih Balkan
doi: 10.5505/ptd.2017.65002  Sayfalar 33 - 41 (162 kere görüntülendi)

7.
Malign havayolu darlıklarında floroskopi eşliğinde trakeal stent yerleştirilmesi
Floroscopy guided airway stenting at malign airway stenosis
Işıl Yıldız
doi: 10.5505/ptd.2017.83604  Sayfalar 43 - 48 (167 kere görüntülendi)

8.
Retrograd intrarenal cerrahi sonuçlarının retrospektif analizi ve başarı oranını etkileyen faktörler
Retrospective analysis of retrograd intrarenal surgery results and factors affecting success rate
Alper Eken, Bülent Soyupak
doi: 10.5505/ptd.2017.26937  Sayfalar 49 - 55 (169 kere görüntülendi)

9.
Çocuklarda enfeksiyon ilişkili hemofagositik sendrom: 15 vakanın geriye dönük analizi
Infection associated hemophagocytic syndrome in children: a retrospective analysis of 15 cases
Meltem Polat, Fatma Burcu Belen
doi: 10.5505/ptd.2017.87094  Sayfalar 57 - 63 (208 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
10.
Obezite cerrahisi sonrası Graves hastalığı
Graves disease after obesity surgery
Melisa Şahin Tekin, Göknur Yorulmaz
doi: 10.5505/ptd.2017.97523  Sayfalar 65 - 67 (242 kere görüntülendi)

11.
Mental retarde kız çocuğunda saç-iplik turnike sendromu
Mental retarded girl with hair-thread tourniquet syndrome
Ahmet Nadir Aydemir, Mehmet Yücens
doi: 10.5505/ptd.2017.44711  Sayfalar 69 - 71 (178 kere görüntülendi)

12.
Oral kontraseptif kullanan hastada miyokard enfarktüsü gelişimi ve trombofili tanısı
Myocardial infarction in patients using oral contraceptives and diagnosis of thrombophilia
Hazar Harbalıoğlu, Hasan Koca, Ahmet Oytun Baykan
doi: 10.5505/ptd.2017.04657  Sayfalar 73 - 76 (188 kere görüntülendi)

13.
Anevrizmal kemik kisti
Aneurysmal Bone Cyst
Serhat Yıldızhan, Çiğdem Tokyol
doi: 10.5505/ptd.2017.28482  Sayfalar 77 - 80 (176 kere görüntülendi)

14.
Hipopiyon belirtisi saptanan bir paraneoplastik pemfigus olgusu ve literatür incelemesi
A case of paraneoplastic pemphigus with hypopion sign and literature review
Derya Ök Kekeç, Nida Kaçar, Neşe Çallı Demirkan
doi: 10.5505/ptd.2017.04875  Sayfalar 81 - 74 (159 kere görüntülendi)

15.
İki Hemoglobin H’lı olgu ve Alfa Talasemi’de prenatal tanı ve preimplantasyon genetik tanıya bakış
Two cases with Hemoglobin H and overview to prenatal diagnosis and preimplantation genetic diagnosis in Alfa Thalassemia
Akif Ayaz, Metin Eser
doi: 10.5505/ptd.2017.24993  Sayfalar 85 - 88 (196 kere görüntülendi)