ISSN: 1309-9833 E-ISSN: 1308-0865


Düşük dereceli istmik spondilolistezis nedeni ile opere edilen 20-29 yaş arası genç erkek hastalarda cerrahi sonrası klinik sonuçlarımız [Pamukkale Tıp Dergisi]
Pamukkale Tıp Dergisi. 2017; 10(3): 264-269 | DOI: 10.5505/ptd.2017.04809  

Düşük dereceli istmik spondilolistezis nedeni ile opere edilen 20-29 yaş arası genç erkek hastalarda cerrahi sonrası klinik sonuçlarımız

Ahmet Eroğlu1, Cem Atabey2
1Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim Araştırma Hastanesi, Beyin Cerrahi Servisi İstanbul
2Yıldırım Beyazit Eğitim Araştırma Hastanesi, Beyin Cerrahi Servisi, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, istmik spondilolistezisli (İS) genç hastalarda cerrahinin uzun dönem sonuçlarını değerlendirmektir.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamızda, 20-29 yaş arası cerrahi yapılmış 42 hastanın klinik sonuçlarının restrospektif analiz edilmiştir. Hastaların ağrıların seviyeleri preoperatif ve postoperatif dönemlerde Oswestry Disability Index (ODI) ve Visual Analog Scales (VAS) skorları ile değerlendirildi.

BULGULAR: Tüm hastalar erkekti ve ortalama yaş 23.4 yıldı (20-29 yıl). Semptomların ortalama süresi 1.8 yıldı (1-4 yıl arası). Tüm hastalar ameliyat öncesi dönemde fizyoterapi görmüştü ve sadece 24 hasta çelik balenli korse kullanmıştı. Hastaların %78.5 (n=33)’inde L5-S1, %21.4 (n=9)’ ünde L4-5 seviyesinde istmik spondilolistezis mevcuttu. Preoperatif ODI ve VAS skorları ortalama 76.68 (43-100 arası) ve 5.98 idi (3-10 arası) (p<0.05). Postoperatif ODI ve VAS skorları ortalama 26.65 (0-66 arası) ve 2.49 (0-5 arası)’du (p<0.05).

TARTIŞMA ve SONUÇ: 20-29 yaş arası İS’li genç hastalarda radyolojik ve klinik bulguların birlikte değerlendirilip uygun hasta seçimi yapıldığında posterolateral in situ füzyon ile transpediküler enstrümantasyon ağrıları azaltır, klinik düzelme sağlayarak anlamlı düzeyde fonksiyonel iyileşme sağlar. Hastaların yaş grubunun genç olmasından dolayı çok merkezli 10-20 yıl takip süreli prospektif çalışmaların faydalı olacağını düşünmekteyiz.


Anahtar Kelimeler: İstmik Spondilolistezis, Genç, Posterior Stabilizasyon, Transpediküler Fiksasyon


Clinical results after surgical treatment in young male patients with low grade isthmic spondylolisthesis

Ahmet Eroğlu1, Cem Atabey2
1Department Of Neurosurgery, Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Education And Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department Of Neurosurgery, Yıldırım Beyazıt Education And Research Hospital, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study is to evaluate the long term results of surgical treatment in young patients with low grade isthmic spondylolisthesis (IS).

METHODS: Postoperative clinical results of 42 patients ageing between 20-29 were retrospectively analized in this study. Oswestry Disability Index (ODI) and Visual Analog Scales (VAS) scores were used to compare patients’ preoperative and postoperative pain levels.

RESULTS: All patients were male and the mean age of patients was 23.4 (between 20-29). Mean duration of symphtoms was 1.8 years (between 1-4 years). All patients had physical therapy before surgery and 24 patients (%57.1) used lumbosacral brace. Isthmic spndylolisthesis was present in L5-S1 level in 78.5% (n=33) and in L4-5 level in 21.4% (n=9) of the patients. Mean preoperative ODI and VAS scores were 76.68 (between 43-100) and 5.98 (between 3-10), respectively (p<0.05). Mean postoperative ODI and VAS scores were 26.65 (between 0-66) and 2.49 (between 0-5), respectively (p<0.05).

DISCUSSION AND CONCLUSION: Posterolateral in stu fusion and transpedicular instrumentation in young well-selected patients with low grade IS reduce pain, improve function and result good clinical outcome. Prospective and multicenter studies with 10-20 years follow-up are needed for further data.


Keywords: Isthmic spondylolisthesis, Young, Posterior stabilisation, Transpedicular fixation


Ahmet Eroğlu, Cem Atabey. Clinical results after surgical treatment in young male patients with low grade isthmic spondylolisthesis. Pamukkale Tıp Dergisi. 2017; 10(3): 264-269

Sorumlu Yazar: Ahmet Eroğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar