ISSN: 1309-9833 E-ISSN: 1308-0865


Modifiye blalock-Taussig şant operasyonu geçiren çocuklarda erken şant oklüzyonu öngörmede ortalama trombosit hacminin rolü [Pamukkale Tıp Dergisi]
Pamukkale Tıp Dergisi. 2017; 10(3): 258-263 | DOI: 10.5505/ptd.2017.26056  

Modifiye blalock-Taussig şant operasyonu geçiren çocuklarda erken şant oklüzyonu öngörmede ortalama trombosit hacminin rolü

Ulaş Kumbasar1, Hatice Hale Temel1, Onur Saydam2, Hasan Tolga Çelik3, Murat Güvener1, Rıza Doğan1, Metin Demircin1, İlhan Paşaoğlu1
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs-Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği
2İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar AD, Yenidoğan BD

GİRİŞ ve AMAÇ: Modifiye Blalock-Taussig (mBTS) şantı pulmoner kan akımını arttırmak amacı ile yapılan palyatif bir prosedürdür. Yeterli sistemik oksijenasyonu sağlayabilmek için şant açıklığının kritik önemi vardır. Ortalama trombosit hacmi (OTH), trombosit fonksiyonu ile ilişkilidir. Bu ilişki aynı zamanda artmış OTH ve tromboz riski arasında da olduğu düşünülmektedir.
Çalışmamızın amacı mBTS operasyonu geçiren çocuklarda OTH’nin potansiyel bir risk faktörü olarak erken şant oklüzyonundaki rolünü belirlemektedir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma Planı: Retrospektif kesitsel çalışma. Bu vaka kontrol çalışması Ocak 2006 ve Mart 2013 tarihleri arasında tıbbi kayıtlardan derlenmiştir. Toplamda 195 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Fonksiyonel tek ventrikül, Konoventriküler septum malalignment’i olan veya olmayan pulmoner atrezi ve pulmoner stenoz tanısı olan çocuklar dahil edilmiştir.
BULGULAR: Operasyonların büyük çoğunluğu torakotomi ile yapılmıştır (%89,7). 187 hastada şant subklavyen arter ve pulmoner arter arasında oluşturulmuştur. Kalan 8 hastada ise şant innominate arter ve pulmoner arter arasında oluşturulmuştur. 23 hastada (%11,8) erken şant oklüzyonu izlenmiştir. Preoperatif OTH oklüzyon olmayan grupta 8.2 (6.2-14.0) iken oklüzyon izlenen grupta bu değer 8.3 (6.9-10.7) olarak izlenmiştir. OTH ve diğer değişkenler erken şant oklüzyonu izlenen ve izlenmeyen gruplar arasında istatiksel olarak anlamlı fark göstermemiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: OTH ve trombozis arasındaki ilişkiyi gösteren yayınlardan farklı olarak çalışmamızda OTH ve erken şant oklüzyonu arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.

Anahtar Kelimeler: Ortalama trombosit hacmi, Modifiye Blalock-Taussig Şant, Oklüzyon


The role of mean platelet volume as a predictor of postoperative shunt occlusion in children who underwent modified blalock-Taussig shunt surgery

Ulaş Kumbasar1, Hatice Hale Temel1, Onur Saydam2, Hasan Tolga Çelik3, Murat Güvener1, Rıza Doğan1, Metin Demircin1, İlhan Paşaoğlu1
1Hacettepe University Medical School, Department of Cardiovascular Surgery
2Izmir Tepecik Training and Research Hospital, Department of Cardiovascular Surgery
3Hacettepe University Medical School, Department of Pediatrics, Section of Neonatology

INTRODUCTION: Backgrounds: The modified Blalock-Taussig shunt (mBTS) is a palliative procedure which is often performed to maintain additional pulmonary blood flow. Postoperative shunt patency is critical in order to provide adequate systemic oxygenation. Mean platelet volume (MPV) correlates with platelet function and there is a possible correlation between an increase in MPV and the risk of thrombosis.
Aim: The aim of this study was to determine the role of MPV as a potential risk factor in postoperative early shunt occlusion in children underwent mBTS surgery.

METHODS: Study Design: Retrospective cross-sectional study
Method: This case-control study was derived from a database of the medical records between January 2006 and March 2013. A total of 195 patients were enrolled into the study. Diagnoses included pulmonary atresia or stenosis with malalignment of the conoventricular septum, pulmonary atresia or stenosis without malalignment of the conoventricular septum and functional single ventricle.

RESULTS: Results: In the majority of cases the operation was performed via thoracotomy (89.7%). The shunt was constructed between the subclavian artery and pulmonary artery in 187 cases. In the remaining 8 patients the shunt was connected to the innominate artery. Twenty-three patients (11.8%) experienced early shunt occlusion. Preoperative MPV levels were 8.2 (6.2-14.0) in no occlusion group and 8.3 (6.9-10.7) in occlusion group. Neither MPV nor other variables showed a statistically significant association with early shunt occlusion
DISCUSSION AND CONCLUSION: Conclusion: Despite some other studies demonstrating an association between high MPV levels and thrombosis, we could not find any statistically significant association between MPV and early shunt occlusion.

Keywords: Mean platelet volume, Modified Blalock-Taussig shunt, Occlusion


Ulaş Kumbasar, Hatice Hale Temel, Onur Saydam, Hasan Tolga Çelik, Murat Güvener, Rıza Doğan, Metin Demircin, İlhan Paşaoğlu. The role of mean platelet volume as a predictor of postoperative shunt occlusion in children who underwent modified blalock-Taussig shunt surgery. Pamukkale Tıp Dergisi. 2017; 10(3): 258-263

Sorumlu Yazar: Ulaş Kumbasar, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar