ISSN: 1309-9833 E-ISSN: 1308-0865


Santral sinir sistemi kavernöz venöz malformasyonlarında manyetik rezonans görüntüleme bulguları [Pamukkale Tıp Dergisi]
Pamukkale Tıp Dergisi. 2017; 10(2): 120-128 | DOI: 10.5505/ptd.2017.98215  

Santral sinir sistemi kavernöz venöz malformasyonlarında manyetik rezonans görüntüleme bulguları

Furkan Ufuk
Sandıklı devlet hastanesi, Radyoloji bölümü, Afyonkarahisar

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, santral sinir sistemi kavernöz venöz malformasyonu (KVM) olan hastaların klinik ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) bulgularını değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kavernöz venöz malformasyonu olan hastaların MRG bulguları retrospektif olarak değerlendirildi. MR protokolü, kontrastsız ve kontrastlı T1-ağırlıklı görüntüleri, T2-ağırlıklı görüntüleri, fluid-attenuated inversion-recovery (FLAIR) ve difüzyon ağırlıklı görüntüleme (DAG) sekanslarını içermekteydi. Görüntülerde KVM lokalizasyonu, tipi, sayısı, hemosiderin halka şekli, eşlik eden gelişimsel venöz anomali (GVA) veya kapiller telanjiyektazi varlığı, lezyonların hacmi ve kontrast tutulumu değerlendirildi.
BULGULAR: Toplamda 61 KVM bulunan 41 hasta (40,8 + 16,8 yıl) değerlendirildi. Altmış bir KVM’nin 53'ü (%86,9) serebrumda, 3'ü (%4,9) beyin sapında, 3'ü (%4,9) servikal omurilikte, 2'si (%3,2) serebellumda idi. KVM hacim aralığı 0,27 ila 1,33 ml (ortalama + std; 0,59 + 0,20) arasında idi. Bunların 42'sinde (%68,8) kesintili hemosiderin halkası ve 19'unda (%31,2) kesintisiz hemosiderin halkası vardı. KVM'lerin 39'u (%63,9) tip 2, 15'i (%24,6) Tip 1, 5'i (%8,1) Tip 3 ve 2'si (%3,2) tip 4 idi. 51 (%83,6) KVM’de kontrast tutulumu saptanmazken, 10’unda (%16,4) kontrast tutulumu gözlendi. Kontrast tutulumu ile KVM hacmi arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı (p = 0,251). KVM bulunan 6 hastada (%14,6) eşlik eden DVA saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: KVM’ler santral sinir sisteminde herhangi bir yerde bulunabileceği gibi en sık serebral dağılım gösterirler. Serebral dağılım gösteren KVM’ler ise en sık subkortikal alanda bulunurlar. KVM’ler MRG’de büyük oranda kontrast tutulumu göstermez ve kontrast tutulumu ile lezyon hacmi arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Kavernöz Venöz Anjiom, Manyetik Rezonans Görüntüleme, Gelişimsel Venöz Anomali, Tanı, Kontrast Tutulumu


Magnetic resonance imaging findings in central nervous system cavernous venous malformations

Furkan Ufuk
Sandikli State Hospital, Department of Radiology, Afyonkarahisar

INTRODUCTION: The purpose of this study was to evaluate the clinical and magnetic resonance imaging (MRI) findings of patients with central nervous system cavernous venous malformation (CVM).
METHODS: We retrospectively evaluated the MRI findings of patients with cavernous malformation. MRI protocol included non-enhanced and contrast-enhanced T1-weighted sequences, T2-weighted sequences, fluid-attenuated inversion-recovery (FLAIR) and diffusion-weighted imaging (DWI) sequences. Images were reviewed to assess the location, CVMs type, number, hemosiderin rings shape, accompanying development venous angioma (DVA) or capillary telangiectasia, volume and contrast-enhancement of the lesions.
RESULTS: Forty-one patients (40,8 + 16,8 years) with 61 CVM were evaluated. Of 61 CVMs 53 (86,9%) were in cerebrum, 3 (4,9%) in brainstem, 3 (4,9%) in cervical spinal cord, 2 (3,2%) in cerebellum. The CVM volume range was 0,27-1,33 ml (mean + std; 0,59 + 0,20). Forty-two of them (68.8%) had discontinuous hemosiderin rings and 19 (31.2%) continuous ones. Thirty-nine (63,9%) of the CVM’s were of type 2, 15 (24,6%) Type 1, 5 (8,1%) Type 3 and 2 (3,2%) type 4. While there were not contrast enhancement in 51 (83,6%) of CVMs, contrast enhancement was observed in 10 (16,4%). Contrast enhancement was not significantly associated with CVM volumes (p=0,251). In 6 patients (14,6%), CVM was accompanied by DVA.
DISCUSSION AND CONCLUSION: CVMs can be found anywhere in the central nervous system and most often show cerebral distribution. CVMs with cerebral distribution are most commonly found in the subcortical area. CVMs often do not show contrast enhancement on MRI and there was no significant relationship between contrast enhancement and CVMs volume.

Keywords: Cavernous Venous Angioma, Magnetic Resonance Imaging, Developmental Venous Anomaly, Diagnosis, Contrast Enhancement


Furkan Ufuk. Magnetic resonance imaging findings in central nervous system cavernous venous malformations. Pamukkale Tıp Dergisi. 2017; 10(2): 120-128

Sorumlu Yazar: Furkan Ufuk, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar